გლობალიზაციის ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების კვლევითი ინსტიტუტის აქტივობები 2020

ევროპის უნივერსიტეტის გლობალიზაციის ეკონომიკური და სოციალური პრობლემე-ბის კვლევითი ინსტიტუტის მიერ 2020 წელს მომზადებულ და გამოცემულ იქნა საერთა-შორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „გლობალიზაცია და ბიზნესი“ მეცხრე და მეათე გამოშვება:

აქტივობები 

III ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია „კორონომიკაეკონომიკური მეცნიერების და ეკონომიკური 

პოლიტიკის თანამედროვე გამოწვევები

https://eu.edu.ge/ge/news/1475-evropis-universitetis-tanaorganizebit-iii-erovnuli-sametsniero-konperentsia-chatarda

V სერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია:

"აქტუალური ეკონომიკური და სოციალური პრობლემები თანამედროვე გლობალიზაციისირობებში – 2020”

       https://eu.edu.ge/ge/news/1484-v-saertashoriso-sametsniero-konperentsia

პირველი პანელური დისკუსია: "კორონავირუსიგლობალიზაცია და საქართველო:
ეკონომიკური და სოციალური გამოწვევები"

https://eu.edu.ge/ge/news/1410-koronavirusi-globalizatsia-da-sakartvelo-ekonomikuri-da-sotsialuri-gamocvevebi

მეორე პანელური დისკუსია: "კორონავირუსიგლობალიზაცია და საქართველო:
ეკონომიკური და სოციალური გამოწვევები"

https://eu.edu.ge/ge/news/1436-koronavirusi-globalizatsia-da-sakartvelo-ekonomikuri-da-sotsialuri-gamocvevebi

მესამე პანელური დისკუსია: "ახალი კორონავირუსის (COVID-19) მეორე ტალღა: გლობალური კონტექსტი და საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური გამოწვევები“

https://eu.edu.ge/ge/news/1514-akhali-koronavirusis-covid-19-meore-talgha-globaluri-konteksti-da-sakartvelos-sotsialur

მეოთხე პანელური დისკუსია, "პანდემია 2020, საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური გამოწვევები და მოლოდინები 2021 წელს გლობალიზაციის კონტექსტით“

https://eu.edu.ge/ge/news/1539-evropis-universitetshi-meotkhe-paneluri-diskusia-gaimarta

გააზიარე გვერდი:

Hello World!