წლიური რეიტინგი - სამართლის, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ევროპის უნივერსიტეტი ყოველწლიურად ატარებს აკადემიური პერსონალის აკადემიური და სამეცნიერო-კველვითი საქმიანობის შეფასებას (იხ. შპს ევროპის უნივერსიტეტის აკადემიური და მოწვეული პერსონალის შეფასების წესი).

2022-2023 აკადემიური წლის შეფასების საფუძველზე, სამართლის, განათლების, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტზე საუკეთესო შედეგების მქონე აკადემიური და მოწვეული პერსონალის სარეიტინგო სია შემდეგნაირად გამოიყურება:


აკადემიური პერსონალი:

 

 

 

         ნინო გვარამაძე

           4.95 ქულა

              რუსუდან თედორაძე       

                  4.92 ქულა

           რუსუდან გოგოხია

               4.61 ქულა

 


 

მოწვეული პერსონალი:

 

 

 

    თამარ შალვაშვილი

         4.97 ქულა

            ნიკა ჩიტაძე

             4.92 ქულა

   ეკატერინე ჩიხლაძე

        4.77 ქულა

 

 

2021-2022 აკადემიური წლის სარეიტინგო სია

2020-2021 აკადემიური წლის სარეიტინგო სია

გააზიარე გვერდი:

Hello World!