სამართლებრივი აქტები

უნივერსიტეტის მართვასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები:

ადამიანური რესურსების მართვასა და შეფასებასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები

სასწავლო პროცესის განხორციელებასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები

უნივერსიტეტში ხარისხის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები

უნივერსიტეტის პოლიტიკის დოკუმენტები და მექანიზმები

ფინანსური დოკუმენტები

უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები:
გააზიარე გვერდი:

Hello World!