როგორ გავხდე EU-ს სტუდენტი

ევროპის უნივერსიტეტში აბიტურიენტთა მიღება ხორციელდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების გზით. უნივერსიტეტში სწავლის გაგრძელება შესაძლებელია ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშეც, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით შემდეგი პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში:

 • თუ ხართ უცხო ქვეყნის მოქალაქე ან მოქალაქეობის არმქონე და უცხო ქვეყანაში მიიღეთ სრული ზოგადი ან მისი ეკვივალენტური განათლება; 

 • თუ ხართ საქართველოს მოქალაქე, უცხო ქვეყანაში მიიღეთ სრული ზოგადი ან მისი ეკვივალენტური განათლება და სრული ზოგადი განათლების ბოლო 2 წელი ისწავლეთ უცხო ქვეყანაში; 

 • თუ ხართ უცხო ქვეყნის მოქალაქე (გარდა ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა და გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა), სწავლობთ/სწავლობდით და მიღებული გაქვ კრედიტები/ კვალიფიკაცია უცხო ქვეყანაში ამ ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. 

 • თუ ხართ საქართველოს მოქალაქე (გარდა ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა და გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა), უცხო ქვეყნის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის პერიოდში უცხო ქვეყანაში ცხოვრობდით არანაკლებ 75 დღისა ერთ-ერთი სემესტრის განმავლობაში და მიღებული გაქვთ კრედიტები/კვალიფიკაცია უცხო ქვეყანაში ამ ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში.

იმისთვის რომ გახდე EU-ს სტუდენტი უნდა შემოხაზო ჩვენი უნივერსიტეტის ნომერი 171 და წარმატებით დაძლიო ერთიანი ეროვნული გამოცდები. 2021 წელს უნივერსიტეტი მიღებას აცხადებს შემდეგ პროგრამებზე:


საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა

 • კვალიფიკაცია: საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრი
 • გამოცდა: ქართული ენა და ლიტერატურა, უცხოური ენა  (ინგ), არჩევანი შენზეა: მათემატიკა ან ისტორია
 • ადგილების რაოდენობა: 50
 • წლიური საფასური: 2900

ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა

 • კვალიფიკაცია: ფსიქოლოგიის ბაკალავრი
 • გამოცდა: ქართული ენა და ლიტერატურა, უცხოური ენა  (ინგ), არჩევანი შენზეა: მათემატიკა ან ისტორია
 • ადგილების რაოდენობა: 90
 • წლიური საფასური: 2900

 სამართლის საბაკალავო პროგრამა

 • კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი
 • გამოცდა: ქართული ენა და ლიტერატურა, უცხოური ენა  (ინგ), არჩევანი შენზეა: მათემატიკა ან ისტორია
 • ადგილების რაოდენობა: 100
 • წლიური საფასური: 2900

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა

 • კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი
 • გამოცდა: ქართული ენა და ლიტერატურა, უცხოური ენა (ინგ.), არჩევანი შენზეა: მათემატიკა ან ისტორია
 • ადგილების რაოდენობა: 100
 • წლიური საფასური: 2900

ინფორმატიკის საბაკალავრო პროგრამა

 • კვალიფიკაცია: ინფორმატიკის ბაკალავრი
 • გამოცდა: ქართული ენა და ლიტერატურა, უცხოური ენა (გერმ. ინგ. რუს. ფრანგ.), მათემატიკა
 • ადგილების რაოდენობა: 80
 • წლიური საფასური: 2900

ფინანსებისა და საბანკო საქმის საბაკალავრო პროგრამა

 • კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ფინანსებში
 • გამოცდა: ქართული ენა და ლიტერატურა, უცხოური ენა (ინგ.), მათემატიკა
 • ადგილების რაოდენობა: 80
 • წლიური საფასური: 2900

დიპლომირებული სტომატოლოგის ერთსაფეხურიანი პროგრამა (ქართულენოვანი)

 • კვალიფიკაცია: დიპლომირებული სტომატოლოგი
 • გამოცდა: ქართული ენა და ლიტერატურა, უცხოური ენა (ინგ.), ბიოლოგია, არჩევანი შენზეა: მათემატიკა ან ქიმია ან ფიზიკა.
 • ადგილების რაოდენობა: 80
 • წლიური საფასური: 3500

დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი პროგრამა (ქართულენოვანი)

 • აკრედიტირებული
 • კვალიფიკაცია: დიპლომირებული მედიკოსი
 • გამოცდა: ქართული ენა და ლიტერატურა, უცხოური ენა (ინგ.), ბიოლოგია, არჩევანი შენზეა: მათემატიკა ან ქიმია ან ფიზიკა
 • ადგილების რაოდენობა: 100
 • წლიური საფასური: 4500

დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი პროგრამა (ინგლისურენოვანი)

 • კვალიფიკაცია: დიპლომირებული მედიკოსი
 • გამოცდა: ქართული ენა და ლიტერატურა, უცხოური ენა (ინგ.), ბიოლოგია, არჩევანი შენზეა: მათემატიკა ან ქიმია ან ფიზიკა
 • ადგილების რაოდენობა: 10
 • წლიური საფასური: 16 000

დიპლომირებული სტომატოლოგის ერთსაფეხურიანი პროგრამა (ინგლისურენოვანი)

 • კვალიფიკაცია: დიპლომირებული სტომატოლოგი
 • გამოცდა: ქართული ენა და ლიტერატურა, უცხოური ენა, (ინგ) ბიოლოგია, არჩევანი შენზეა: მათემატიკა ან ქიმია ან ფიზიკა
 • ადგილების რაოდენობა: 10
 • წლიური საფასური: 11 200

 

გააზიარე გვერდი: