სავეტერინრო მედიცინის ფაკულტეტის წლიური რეიტინგი

ევროპის უნივერსიტეტი ყოველწლიურად ატარებს აკადემიური პერსონალის აკადემიური და სამეცნიერო-კველვითი საქმიანობის შეფასებას (იხ. შპს ევროპის უნივერსიტეტის აკადემიური და მოწვეული პერსონალის შეფასების წესი).

2022-2023 აკადემიური წლის შეფასების საფუძველზე, სავეტერინარო მედიცინის ფაკულტეტზე საუკეთესო შედეგების მქონე აკადემიური და მოწვეული პერსონალის სარეიტინგო სია შემდეგნაირად გამოიყურება:


მოწვეული პერსონალი:

 

 

მერაბ ნათიძე

4.91 ქულა

 

გააზიარე გვერდი:

Hello World!