სამართლის, განათლების, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტის პროგრამების შესახებ

სამართლის, განათლების, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტზე ხორციელდება შემდეგი საგანამანათლებლო პროგრამები: 

 1. სამართლის საბაკალავრო  პროგრამა
 2. საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა
 3. არქეოლოგიის საგანმანათლებლო საბაკალავრო პროგრამა
 4. ფინანსებისა და საბანკო საქმის საბაკალავრო პროგრამა
 5. ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა
 6. ინფორმატიკის საბაკალავრო პროგრამა
 7. ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა
 8. მასწავლებლების მომზადების საგანმანათლებლო  პროგრამა
 9. საბაზო/საშუალო საფეხურის მათემატიკის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული (საბაკალავრო-სამაგისტრო) საგანმანათლებლო პროგრამა
 10. საბაზო/საშუალო საფეხურის ფიზიკის, ქიმიის და ბიოლოგიის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული (საბაკალავრო-სამაგისტრო) საგანმანათლებლო პროგრამა
 11. მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამა.
 12. განათლების ადმინისტრირების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა
გააზიარე გვერდი:

Hello World!