გლობალიზაციის ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების კვლევითი ინსტიტუტის აქტივობები 2019

ევროპის უნივერსიტეტის გლობალიზაციის ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების კვლევითი ინსტიტუტის მიერ 2019 წელს მომზადებულ და გამოცემულ იქნა საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „გლობალიზაცია და ბიზნესი“ მეშვიდე და მერვე გამოშვება:

აქტივობები

  • თეორიული სემინარი - ”საქართველოს ენერგეტიკული სისტემა თანამედროვე გამოწვევების პირობებში”

https://eu.edu.ge/ge/news/993-teoriuli-seminari-temaze-sakartvelos-energetikuli-sistema-tanamedrove-gamocvevebis

  • თეორიული სემინარი  - ,,საქართველოს დემოგრაფიული მოდერნიზაცია: გამოწვევები და დემოგრაფიული პოლიტიკის საფუძვლები.”

    https://eu.edu.ge/ge/news/1220-seminari-tanamedrove-sakartvelos-demograpiuli-ganvitarebis-tendentsiebi

https://eu.edu.ge/ge/news/861-ii-erovnuli-sametsniero-konperentsia-ekonomikuri-politika-ekonomikisa-da-politikis

https://www.bsu.edu.ge/sub-33/page/12974/index.html

       https://eu.edu.ge/ge/news/1484-v-saertashoriso-sametsniero-konperentsia

გააზიარე გვერდი:

Hello World!