მენეჯმენტი


მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამა


პროგრამის ხელმძღვანელი


როგრამის მიზანი

მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის მიზანია: 

 1. სტუდენტს შესძინოს ღრმა და სისტემური ცოდნა მენეჯმენტის სფეროში ბიზნეს-ორგანიზაციების ეკონომიკური გარემოსა და ორგანიზაციული პროცესების მართვასთან დაკავშირებულ კომპლექსურ საკითხებზე; 
 2. დააუფლოს საბაზრო პროცესების კვლევის, ანალიზისა და პროგნოზირების თანამედროვე ინსტრუმენტებს და განუმტკიცოს კომპლექსური პრობლემების კრიტიკული გააზრების, მეცნიერული კვლევისა და შემოქმედებითი გადაწყვეტის უნარ-ჩვევები;
 3. საგანმანათლებლო პროგრამის პრაქტიკული კომპონენტით (პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება; კვლევა; ასწავლო პროექტი; საჯარო/კერძო სექტორის ორგანიზაციში სტაჟირება; პრაქტიკოსებთან აქტიური თანამშრომლობა) შეუწყოს ხელი სტუდენტის მიერ ცალკეული სასწავლო კურსის ფარგლებში შეძენილი ცოდნა-უნარების პრაქტიკულ სიტუაციებში გამოყენებას, მათ შორის კომპლექსურ, არასტანდატულ/არაპროგნოზირებად გარემოში მოქმედებისას რისკ-ფაქტორების განსაზღვრას, გადაწყვეტილების მიღებას და მენეჯმენტის ფუნქციების (დაგეგმვა; ორგანიზება; კოორდინაცია; კონტროლი) შესრულებას.

პროგრამის სტრუქტურა

მენეჯმენტის მიმართულების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს   120 კრედიტს, აქედან:

 • ძირითადი სწავლის სფეროს შესაბამისი შინაარსის სავალდებულო სასწავლო კურსები  - 75 კრედიტი 
 • პროფესიული პრაქტიკა - 10 კრედიტი
 • სამაგისტრო ნაშრომი - 20 კრედიტი

ძირითადი სწავლის სფეროს შესაბამისი შინაარსის  არჩევითი სასწავლო კურსები - 15 კრედიტი 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია - ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი მენეჯმენტში (Master of Business Administration in Management)

სწავლის ხანგრძლივობა - 4 სემესტრ

პროგრამის მოცულობა - 120 კრედიტი

სწავლების  ენა - ქართული

მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლება-სწავლის მეთოდებთან მიმართებით გამოიყენება შემდეგი აქტივობები: 

 • ახსნა–განმარტებითი
 • ვერბალური ანუ ზეპირსიტყვიერი
 • დემონსტრირება
 • წიგნზე მუშაობა
 • წერითი მუშაობა
 • ინდუქცია
 • დედუქცია
 • ანალიზი
 • სინთეზი
 • შემთხვევის ანალიზი (Case study)
 • პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL)
 • საქმიანი (სიმულაციური; როლური) თამაშები
 • გონებრივი იერიში (Brain storming)
 • დისკუსია/დებატები
 • ჯგუფური მუშაობა
 • პრეზენტაცია
 • ქმედებაზე  ორიენტირებული სწავლება
 • პრაქტიკული მუშაობა
 • აუდიო-ვიზუალური მუშაობა
 • კომუნიკაციური მუშაობა(Communicative Language Teaching)
 • ელექტრონული სწავლება (E-Learning)

შეფასების მეთოდები:

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა  ითვალისწინებს:

ა) ხუთი სახის დადებით შეფასებას:

(A) ფრიადი – შეფასების 91-100 ქულა;

(B) ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა;

(C) კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა;

(D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა;

(E) საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა.

ბ) ორი სახის უარყოფით შეფასებას:

(FX) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება;

(F) ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი.

სტუდენტს უარყოფითი შეფასების (FX) მიღების შემთხვევაში   დამატებით გამოცდაზე გასვლის უფლება აქვს იმავე სემესტრში.

დამატებით გამოცდაზე სტუდენტი დაიშვება იმ შემთხვევაშიც თუ მან გადალახა საბოლოო დადებითი   შეფასების   მინიმალური   ზღვარი   (51   ქულა),   მაგრამ   ვერ   გადალახა   დასკვნითი გამოცდის მინიმალური ბარიერი.

დასკვნით გამოცდაზე სტუდენტი დაიშვება შუალედური შეფასების მინიმალური ზღვარის გადალახვის შემთხვევაში. შუალედური შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვარია 30%.

კრედიტის მინიჭება შესაძლებელია თუ სტუდენტის მიერ მიღებული შედეგი აკმაყოფილებს პირობებს:

ა) გადალახა დასკვნითი გამოცდის მინიმალური ბარიერი (დასკვნითი გამოცდის მინიმალური ბარიერია 50%);

ბ) მოაგროვა საბოლოო შეფასების მაქსიმალური 100 ქულიდან მინიმუმ 51 ქულა.

სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება შეადგენს 100 ქულას, რომელიც მოიცავს შუალედურ და დასკვნით შეფასებებს.

დასკვნითი გამოცდის ხვედრითი წილი განისაზღვრება თითოეული სასწავლო კურსისთვის განმახორციელებელი პერსონალის აკადემიური თავისუფლების ფარგლებში, მაგრამ არაუმეტეს საერთო შეფასების 40 %-ისა (პრაქტიკისა და საბაკალავრო ნაშრომის შემთხვევაში შესაძლებელია ქულათა განსხვავებული განაწილება).

დასაქმების სფერო

მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს როგორც სახელ­მწი­ფო სტრუქტურებში (საქართველოს ეროვნული ბანკი, ფინანსთა სა­მინისტროეკონომიკისა და მდგრადი გან­ვი­თა­რების სამინისტრო და სხვ.), ასევე, ნებისმიერი ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის ორგანიზაციებში, სამე­წარმეო და კოსალ­ტინგურ ფირ­­­­­მებ­ში, დაიკავოს საშუალო და უმაღლესი მმართველობითი რგოლის მენეჯერის პოზიციები და განახორციელოს მმართვე­ლო­ბითი საფინანსო, ად­­მი­ნისტ­­­რაციულ-სამეურნეო ანალიტი­კური, სამეცნიერო კვლევითი და საგანმანათლებლო საქ­მიანობა.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:

მენეჯმენტის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლება აქვს  ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელიც ჩაირიცხება საერთო სა­მა­გისტრო გამოცდების/საერთაშორისო გამოცდების შედეგების საფუძველზე, ან ში­და/გარე მობილობის საფუძველზე, ან საერთო სამაგისტრო გა­მოც­დე­ბის ჩაბა­რე­ბის გარეშე საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.

ევროპის უნივერსიტეტში სა­­მა­­გისტრო პროგ­რამაზე მი­ღე­ბის დამატებითი პირობებია: შიდა საუნივერ­სი­ტეტო გა­მოც­დები სპე­ცია­ლობასა და ინგლისურ ენაში-B2 დონე (იხ. ,,ევროპის უნივერსიტეტის სტუდენტის ენობრივი კომპეტენციის დადგენის წესი“).

შიდასაუნივერსტეტო გამოცდების საკითხები და გამოსაცდელ პირთა ცოდნის შეფასების კრიტერიუმები განთავსდება უნივერსიტეტის ვებგვერდზე (www.eu.edu.ge) გამოცდების დაწყებამდე არანაკლებ ერთი თვით ადრე.

B2 დონის დადასტურება ასევე შესაძლებელია ინგლისური ენის შესაბამის დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტით.

საერთო სამაგისტრო გამოცდების  ჩაბარების გარეშე სწავლა დასაშვებია:

(1) მაგისტრანტობის კანდიდატებისათვის, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში მიიღეს შესაბამისი უმაღლესი განათლების აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

(2) პირებისათვის (გარდა ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტების და გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა ), რომლებიც უცხო ქვეყანაში ცხოვრობდნენ ბოლო 1 წლის ან მეტი ხნის განმავლობაში, სწავლობენ / სწავლობდნენ და მიღებული აქვთ კრედიტები / კვალიფიკაცია უცხო ქვეყანაში ამ ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში.

(3) მაგისტრანტობის კანდიდატებისათვის, რომლებიც უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩაირიცხნენ უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის  52-ე მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად.

(4) უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლა საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით და დადგენილ ვადებში დასაშვებია უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის, რომლებმაც საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის გაგრძელების უფლება მოიპოვეს ამ კანონის ამოქმედებამდე და აქვთ საქართველოში გაცემული სახელმწიფოს მიერ აღიარებული უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი.

(5) უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლა საერთო სამაგისტრო გამოცდის გავლის გარეშე დასაშვებია იმ პირისათვის, რომელმაც გადალახა შესაბამისი ზღვარი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დამტკიცებული საერთაშორისო გამოცდების ჩამონათვალით გათვალისწინებულ გამოცდაში.

პროგრამაზე ასევე დაიშვებიან:

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №10/ნ-ით (4.02.2010) დამტკიცებული ,,უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ შესაბამისად მობილობის წესით ჩარიცხულ სტუდენტებს;

*მობილობისა და შიდა მობილობის უფლება სტუდენტს წარმოეშობა მხოლოდ იმ საგანმანათლებლო პროგრამულ მიმართულებაზე, რომელსაც შეესაბამება მის მიერ ჩაბარებული საერთო სამაგისტრო გამოცდის ტესტის ტიპი.

მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის სწავლის საფასური არის - 2500 ლარი.

მიმაგრებული ფაილები:
გააზიარე გვერდი: