ინფორმატიკა


ინფორმატიკის  საბაკალავრო პროგრამა


პროგრამის ხელმძღვანელი

 • ბესიკი ტაბატაძე
 • ელ. ფოსტა:  tabatadze.besik@eu.edu.ge  

პროგრამის მიზანი


ინფორმატიკის საბაკალავრო პროგრამის  მიზანს წარმოადგენს ისეთი კურ­სდამ­თავრე­ბულის ყოლა, რომელსაც:

 • აქვს კომპეტენცია ინ­ფორ­მატიკის დარგში; აწარმოებს კვლევებს, აგებს, ავი­თარებს ან ახორ­ციელებს ინფორმატიკის პროფილის პროექტებს  სხვადასხვა სფეროში;
 • თავისი პროფესიული ვალდებულებების შესრულებისას აცნო­ბიერებს ინფორ­მატიკის სფეროში არსებულ ეთიკურ და სოციალურ ასპექტებს;
 • დამოუკიდებლად აგრძელებს ინფორ­მატიკის დარგის ახალი ტექნოლოგიების ათ­ვისებას ან იღებს განათლებას სწავლების შემდგომ საფე­ხურ­ზე.

პროგრამის სტრუქტურა

ინფორმატიკის საბაკალავრო პროგრამა მოიცავს   240 კრედიტს, აქედან:

სავალდებულო კომპონენტი - 188 კრედიტი

 • საუნი­ვერსიტეტო სავალდებულო სასწავლო კურსები  - 34 კრედიტი
 • სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსები - 134 კრედიტი 
 • პრაქტიკა - 5 კრედიტი
 • საბაკალავრო ნაშრომი  - 15 კრედიტი                                                             

არჩევითი კომპონენტი    - 52 კრედიტი

 • სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსი - 23 კრედიტი
 • პროგრამის თავისუფალი კრედიტები - 29 კრედიტი

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია    - ინფორმატიკის ბაკალავრი (Bachelor of Informatics)

სწავლის ხანგრძლივობა -  8 სემესტრ

საბაკალავრო პროგრამის მოცულობა - 240 კრედიტი

სწავლების  ენა - ქართული

ინფორმატიკის საბაკალავრო პროგრამაზე გამოიყენება სწავლებისა და სწავლის შემდეგი მეთოდები:

 • ახსნა-განმარტების მეთოდი;
 • დემონსტრირების მეთოდი;
 • შემთხვევების შესწავლა (Case Study);
 • გონებრივი იერიში (Brain Storming);
 • შედარებითი ანალიზის მეთოდი;
 • ჯგუფური მუშაობა;
 • ზეპირი გამოკითხვა;
 • დისკუსიის მეთოდი;
 • პრეზენტაცია;
 • თანამშრომლობითი სწავლება (cooperative) ;
 • პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL);
 • ევრისტიკული მეთოდი;
 • ლაბორატორიული მეთოდი;
 • პრაქტიკული მეთოდი;
 • პროექტი;
 • ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება;
 • ვერბალური ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი;
 • ინდუქცია;
 • დედუქცია;
 • ანალიზი;
 • სინთეზი;
 • აუდიო-ვიზუალური მეთოდი.

შეფასების მეთოდები:

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა  ითვალისწინებს:

ხუთი სახის დადებით შეფასებას:

(A) ფრიადი – შეფასების 91-100 ქულა;
(B) ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა;
(C) კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა;
(D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა;
(E) საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა.

ორი სახის უარყოფით შეფასებას:

(FX) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება;

(F) ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი.

სტუდენტს უარყოფითი შეფასების (FX) მიღების შემთხვევაში დამატებით გამოცდაზე გასვლის უფლება აქვს იმავე სემესტრში.

დამატებით გამოცდაზე სტუდენტი დაიშვება იმ შემთხვევაშიც თუ მან გადალახა საბოლოო დადებითი შეფასების მინიმალური   ზღვარი   (51   ქულა), მაგრამ ვერ  გადალახა დასკვნითი გამოცდის მინიმალური ბარიერი.

დასკვნით გამოცდაზე სტუდენტი დაიშვება შუალედური შეფასების მინიმალური ზღვარის გადალახვის შემთხვევაში. შუალედური შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვარია 30%.

კრედიტის მინიჭება შესაძლებელია თუ სტუდენტის მიერ მიღებული შედეგი აკმაყოფილებს პირობებს:

 • გადალახა დასკვნითი გამოცდის მინიმალური ბარიერი (დასკვნითი გამოცდის მინიმალური ბარიერია 50%);
 • მოაგროვა საბოლოო შეფასების მაქსიმალური 100 ქულიდან მინიმუმ 51 ქულა.

სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება შეადგენს 100 ქულას, რომელიც მოიცავს შუალედურ და დასკვნით შეფასებებს.

დასკვნითი გამოცდის ხვედრითი წილი განისაზღვრება თითოეული სასწავლო კურსისთვის განმახორციელებელი პერსონალის აკადემიური თავისუფლების ფარგლებში, მაგრამ არაუმეტეს საერთო შეფასების 40 %-ისა (პრაქტიკისა და საბაკალავრო ნაშრომის შემთხვევაში შესაძლებელია ქულათა განსხვავებული განაწილება).

დასაქმების სფერო

წინამდებარე  საგანმანათლებლო პროგრამის  კურსდამთავრებული  შეიძლება დასაქმდეს ვებ სტუდიაში, ინტერნეტ კომპანიაში, სარეკლამო სააგენტოში, ნებისმიერ კომპანიაში, რომელშიც არსებობს პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავებისთვის სპეციალი­ზებული განყოფილება. კურსდამთავრებულების კომპეტენციის დონე შეესაბამება ისეთ თანამდებობებს, როგორიცაა: პროგრამისტი, დეველოპერი და ა.შ.

პროფესია პასუხობს თანამედროვე გამოწვევებს, არის ერთ-ერთი მაღალანაზღაურებადი დარგი, ასევე, იძლევა დისტანციურად დასაქმების საშუალებას როგორც ქვეყნის ფარგლებს შიგნით, ასევე, მის გარეთაც.

პროგრამაზე მიღება

ინფორმატიკის საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის საფასური არის - 2500 ლარი.

მიმაგრებული ფაილები:
გააზიარე გვერდი: