ინფორმატიკა

  • მიმართულება: ინფორმატიკა
  • მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ინფორმატიკის ბაკალავრი 
  • პროგრამის ხელმძღვანელები: აფილირებული ასოცირებული პროფესორი, ბესიკ ტაბატაძე (ელ. ფოსტა: tabatadze.besik.eu.edu.ge )
  • სწავლების ენა: ქართული
  • სწავლის ხანგრძლივობა: 8 სემესტრი
  • პროგრამის მოცულობა: 240 კრედიტი

 

პროგრამის მიზანი

ინფორმატიკის საბაკალავრო პროგრამის  მიზანს წარმოადგენს გამოუშვას კურ­სდამ­თავრე­ბული, რომელიც:

  • არის პროფესიონალი ინ­ფორ­მატიკის დარგში; აწარმოებს კვლევებს, აგებს, ავი­თარებს ან ახორ­ციელებს ინფორმატიკის პროფილის პროექტებს  სხვადასხვა სფეროში;
  • თავისი პროფესიული ვალდებულებების შესრულებისას აცნო­ბიერებს ინფორ­მატიკის სფეროში არსებულ ეთიკურ და სოციალურ ასპექტებს;
  • დამოუკიდებლად აგრძელებს ინფორ­მატიკის დარგის ახალი ტექნოლოგიების ათ­ვისებას ან იღებს განათლებას სწავლების შემდგომ საფე­ხურ­ზე.

 

დასაქმების სფერო

წინამდებარე  საგანმანათლებლო პროგრამის  კურსდამთავრებული  შეიძლება დასაქმდეს ვებ სტუდიაში, ინტერნეტ კომპანიაში, სარეკლამო სააგენტოში, ნებისმიერ კომპანიაში, რომელშიც არსებობს პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავებისთვის სპეციალი­ზებული განყოფილება. კურსდამთავრებულების კომპეტენციის დონე შეესაბამება ისეთ თანამდებობებს, როგორიცაა: პროგრამისტი, დეველოპერი და ა.შ.

პროფესია პასუხობს თანამედროვე გამოწვევებს, არის ერთ-ერთი მაღალანაზღაურებადი დარგი, ასევე, იძლევა დისტანციურად დასაქმების საშუალებას როგორც ქვეყნის ფარგლებს შიგნით, ასევე, მის გარეთაც.

 

დაშვების წინაპირობა

ა) სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტის მქონე პირი, რომელიც ერთიან ეროვნული გამოცდებზე მიღებული ქულების კოეფიციენ­ტების რანჟირების საფუძველზე სწავლის უფლებას მოიპოვებს შპს ევროპის უნივერსიტეტში.

ბ) პროგრამაზე ჩარიცხვისთვის სავალდებულო საგნებია: ქართული ენა და ლიტერატურა, ზოგადი უნარები, უცხო ენა, არჩევითი მეოთხე საგანი: მათემატიკა, ფიზიკა.

გ) ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი -კანონმდებლობით განსაზ­ღვრული მინიმალური ბარიერის დაძლევა.

პროგრამაზე  ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლება აქვთ:

ა) უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს და მოქალაქეობის არმქონე პირებს, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში მიიღეს სრული ზოგადი ან მისი ეკვივალენტური განათლება;

ბ) საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში მიიღეს სრული ზოგადი ან მისი ეკვივალენტური განათლება და სრული ზოგადი განათლების ბოლო 2 წელი ისწავლეს უცხო ქვეყანაში;

გ) უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის (გარდა ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა და გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა), რომლებიც სწავლობენ/სწავლობდნენ და მიღებული აქვთ კრედიტები/ კვალიფიკაცია უცხო ქვეყანაში ამ ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში.

დ) საქართველოს მოქალაქეებისათვის (გარდა ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა და გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა), რომლებიც უცხო ქვეყნის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის პერიოდში უცხო ქვეყანაში ცხოვრობდნენ არანაკლებ 75 დღისა ერთ-ერთი სემესტრის განმავლობაში და მიღებული აქვთ კრედიტები/კვალიფიკაცია უცხო ქვეყანაში ამ ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში.

,,ა“, ,,ბ“ და ,,გ“ პუნქტით განსაზღვრული პირები ვალდებული არიან გაიარონ ევროპი უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული გასაუბრება  პროგრამის ენის ცოდნის დადგენის მიზნით. „დ“ პუნქტით გათვალისწინებული პირები ევროპის უნივერსიტეტში სწავლის გაგრძელების უფლებას მოიპოვებენ სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებული ზოგადი უნარების გამოცდის წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში. 

პროგრამაზე ასევე დაიშვებიან:

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №10/ნ-ით (4.02.2010) დამტკიცებული ,,უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმან­ათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ შესაბამისად მობილობის წესით ჩარიცხულ სტუდენტები.

გააზიარე გვერდი: