გლობალიზაციის ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების კვლევითი ინსტიტუტის აქტივობები 2018

ევროპის უნივერსიტეტის გლობალიზაციის ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების კვლევითი ინსტიტუტის მიერ 2018 წელს მომზადებულ და გამოცემულ იქნა საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „გლობალიზაცია და ბიზნესი“ მეხუთე და მეექვსე გამოშვება:

აქტივობები

გააზიარე გვერდი:

Hello World!