სიახლეები - სწავლების ინოვაციური მეთოდების ტრენინგ ცენტრი

სიახლე #1:

ინოვაციური სწავლების ტრენინგ ცენტრის ჩართულობა განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი იყო გლობალური პანდემიის დროს, როცა უნივერსიტეტი უმოკლეს ვადებში სრულად ადაპტირდა სწავლების დისტანციურ მოდელზე.

ინოვაციური ცენტრის ტრენერებმა ინტენსიურ რეჟიმში გადაამზადეს 300-მდე აკადემიური და მოწვეული პერსონალი. ასევე, ტრენინგები ჩაუტარდათ ადმინისტრაციულ პერსონალს, მათ შორის, საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმძღვანელებს, სასწავლო და საგამოცდო ცენტრის თანამშრომლებს.

დისტანციურ სწავლებაზე სწაფად ადაპტაციისა და ციფრული რესურსების ეფექტურად გამოყენების მიზნით, ინოვაციური ცენტრის მიერ ჩატარდა და ამჟამადაც მიმდინარეობს შემდეგი ტრენინგ მოდულები:

  • დისტანციური სწავლების ინტერაქციული მეთოდები;
  • Moodle-ის პლათფორმის მრავალფეროვანი სასწავლო რესურსების გამოყენება;
  • დისტანციურ პლათფორმებზე შეფასებისა და სწავლების სხვადასხვა მეთოდები;
  • Zoom-ის პლათფირმის მულტიფუნქციური გამოყენება;
  • საგამოცდო პროცესისთვის სანდო გარემოს უზრუნველყოფა დისტანციურ რეჟიმში;

სიახლე #2:

ევროპის უნივერსიტეტის ორგანიზაციული საქმიანობა გადავიდა ოპერაციული უზრუნველყოფის ციფრულ პლათფორმაზე. ინსტიტუციაში დაინერგა - Trello-ს სისტემა.

აღნიშნულ პროგრამაზე ორგანიზაციული საქმიანობის ეფექტურად ადაპტაციის მიზნით,  ინოვაციური ცენტრის მიერ ეტაპობრივად ჩაუტარდათ ტრენინგები უნივერსიტეტის ტოპ მენეჯმენტს, შუა რგოლის მენეჯმენტსა და სპეციალისტებს. აღნიშნული პლათფორმა მოქნილი მექანიზმია უივერსიტეტის ხელში, არამხოლოდ სოციალური დისტანცირების დროს, არამედ გრძელვადიან პერიოდში, სისტემატური გახადოს მისი საქმიანობა და უზრუნველყოფილ იქნას ინსტიტუციის სტრატეგიული მიზნების გეგმაზომიერი მიღწევა.


სიახლე #3:

ევროპის უნივერსიტეტის აკადემიური, მოწვეული პერსონალისა და სტუდენტების მიერ დისტანციური სწავლების პლათფორმაზე სწრაფად ადაპტაციისა და ციფრული რესურსების ეფექტურად გამოყენების მიზნით, უზრუნველყოფილ იქნა მათთვის თემატური ვიდეო ტუტორიალების მომზადება, რომლებიც განთავსებულია ევროპის უნივერსიტეტის დისტანციური სწავლების პლათფორმაზე.

  • Moodle-ის პლათფორმაზე შეფასებისა და სწავლების სხვადასხვა მეთოდების გამოყენების დეტალური ინსტრუქცია.
  • Zoom -ის ვიდეო ჩანაწერის გაკეთებისა და დისტაციური სწავლების პლათფორმზე ატვირთვის ინსტრუქცია;
  • ვიდეო ჩანაწერების უსაფრთოების უზრუნველყოფა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მიზნით.
გააზიარე გვერდი: