სიახლეები - სწავლების ინოვაციური მეთოდების ტრენინგ ცენტრი

დისტანციური სწავლების პლატფორმების დანერგვა:

ინოვაციური სწავლების ტრენინგ ცენტრის ჩართულობა განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი იყო გლობალური პანდემიის დროს, როცა უნივერსიტეტი უმოკლეს ვადებში სრულად ადაპტირდა სწავლების დისტანციურ მოდელზე.

ინოვაციური ცენტრის ტრენერებმა ინტენსიურ რეჟიმში გადაამზადეს 300-მდე აკადემიური და მოწვეული პერსონალი. ასევე, ტრენინგები ჩაუტარდათ ადმინისტრაციულ პერსონალს, მათ შორის, საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმძღვანელებს, სასწავლო და საგამოცდო ცენტრის თანამშრომლებს.

დისტანციურ სწავლებაზე სწაფად ადაპტაციისა და ციფრული რესურსების ეფექტურად გამოყენების მიზნით, ინოვაციური ცენტრის მიერ ჩატარდა და ამჟამადაც მიმდინარეობს შემდეგი ტრენინგ მოდულები:

  • დისტანციური სწავლების ინტერაქციული მეთოდები;
  • Moodle-ის პლათფორმის მრავალფეროვანი სასწავლო რესურსების გამოყენება;
  • დისტანციურ პლათფორმებზე შეფასებისა და სწავლების სხვადასხვა მეთოდები;
  • Zoom-ის პლათფირმის მულტიფუნქციური გამოყენება;
  • საგამოცდო პროცესისთვის სანდო გარემოს უზრუნველყოფა დისტანციურ რეჟიმში;

ორგანიზაციული მართვა დისტანციურ რეჟმში:

ევროპის უნივერსიტეტის ორგანიზაციული საქმიანობა გადავიდა ოპერაციული უზრუნველყოფის ციფრულ პლათფორმაზე. ინსტიტუციაში დაინერგა - Trello-ს სისტემა.

აღნიშნულ პროგრამაზე ორგანიზაციული საქმიანობის ეფექტურად ადაპტაციის მიზნით,  ინოვაციური ცენტრის მიერ ეტაპობრივად ჩაუტარდათ ტრენინგები უნივერსიტეტის ტოპ მენეჯმენტს, შუა რგოლის მენეჯმენტსა და სპეციალისტებს. აღნიშნული პლათფორმა მოქნილი მექანიზმია უივერსიტეტის ხელში, არამხოლოდ სოციალური დისტანცირების დროს, არამედ გრძელვადიან პერიოდში, სისტემატური გახადოს მისი საქმიანობა და უზრუნველყოფილ იქნას ინსტიტუციის სტრატეგიული მიზნების გეგმაზომიერი მიღწევა.


აკადემიური და მოწვეული პერსონალის და სტუდენტების უზრუნველყოფა ვიდეო გზამკვლევებით:

ევროპის უნივერსიტეტის აკადემიური, მოწვეული პერსონალისა და სტუდენტების მიერ დისტანციური სწავლების პლათფორმაზე სწრაფად ადაპტაციისა და ციფრული რესურსების ეფექტურად გამოყენების მიზნით, უზრუნველყოფილ იქნა მათთვის თემატური ვიდეო ტუტორიალების მომზადება, რომლებიც განთავსებულია ევროპის უნივერსიტეტის დისტანციური სწავლების პლათფორმაზე.

  • Moodle-ის პლათფორმაზე შეფასებისა და სწავლების სხვადასხვა მეთოდების გამოყენების დეტალური ინსტრუქცია.
  • Zoom -ის ვიდეო ჩანაწერის გაკეთებისა და დისტაციური სწავლების პლათფორმზე ატვირთვის ინსტრუქცია;
  • ვიდეო ჩანაწერების უსაფრთოების უზრუნველყოფა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მიზნით.

„სტუდენტზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესის დაგეგმვა“:

სწავლების ინოვაციური მეთოდების ტრენინგ ცენტრის მიერ, შემოდგომის სემესტრის დასაწყისში, გადამზადდა ყველა, ახალი, აკადემიური და მოწვეული პერსონალი ტრენინგ მოდულში, სახელწოდებით „სტუდენტზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესის დაგეგმვა“.  აღნიშნული მოდულის მიზანია ტრენინგის მონაწილეთა ცოდნის გაღრმავება სტუდენტზე ორიენტირებული სასწავლო კურსის ეფექტიანი დაგეგმვის პროცესში, მონაწილეებისთვის თანამედროვე მიდგომებისა  და ტექნოლოგიების გამოყენების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება, ასევე, ზოგადი და საუნივერსიტეტო აკრედიტაციის სტანდარტების გაცნობა, სასწავლო კურსის მიზნების, შედეგების, შინაარსისა და მეთოდების სილაბუსში სწორად განსაზღვრის დემონსტრირება და მონაწილეთა პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გაძლიერება.


აკადემიური კეთილსინდისიერების პრინციპები უმაღლეს განათლებაში:

გაცნობებთ, რომ ევროპის უნივესრიტეტის ინიციატივით და სწავლების ინოვაციური მეთოდების ტრენინგ ცენტრის ორგანიზებით, შეიქმნა ტრენინგ მოდული სახელწოდებით „აკადემიური კეთილსინდისიერების პრინციპები უმაღლეს განათლებაში“. ტრენინგების მიზანია აკადემიური კეთილსინდისიერების პრინციპების დამკვიდრების ხელშეწყობა, ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა, უნივერსიტეტში პლაგიატის აღმოსაჩენად ეფექტიანი მექანიზმის დანერგვა და პლაგიატის პრევენცია. აღნინულის შედეგად ინტენსიურად მიმდინარეობს ტრენინგები აკადემიური და მოწვეული პერსონალისთვის, რათა მოხდეს სწავლება-სწავლის პროცესში აღნიშნული პროგრამის დანერგვა.

გააზიარე გვერდი: