საერთაშორისო ურთიერთობები


საერთაშორისო  ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა


პროგრამის ხელმძღვანელი


როგრამის მიზანი


I. მოამზადოს ევროპული საგანმანათლებლო სივრცისა და დასაქმების ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი ცოდნისა და უნარების მქონე მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები, რომლებიც შეძლებენ გადაწყვეტილების მიმღების, აამასრულებელ, ანალიტიკურ და წარმომადგენლობით პოზიციებზე ნაყოფიერ პროფესიულ საქმიანობას.

II. უზრუნველყოს სტუდენტებში საერთაშორისო ურთიერთობების ინტერდისციპლინარული ხასიათის შემეცნება ყველა იმ ძირითადი მეცნიერების პერსპექტივიდან, რაც რელევანტურია საერთაშორისო ურთიერთობების კომპლექსური და მრავალმხრივი პრობლემების ანალიზის, პრევენციის, მათზე რეაგირებისა და მათთან დაკავშირებული რისკების მართვისთვის.

III. ხელი შეუწყოს სტუდენტებს გამოიმუშაონ ‘რბილი’ უნარები, პროფესიული ეთიკა და მორალი, რაც აუცილებელია აკადემიურ, საჯარო, კერძო და არასამთავრობო სექტორში წარმატებული და ღირსეული მოღვაწეობისთვის.


პროგრამის სტრუქტურა


საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა მოიცავს   240 კრედიტს, აქედან:

სავალდებულო კომპონენტი - 195 კრედიტი

 • ზოგადი სავალდებულო სასწავლო კურსები  - 48 კრედიტი
 • სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსები - 147 კრედიტი 

       მათ შორის საბაკალავრო ნაშრომი  - 7 კრედიტი   

არჩევითი კომპონენტი    - 45 კრედიტი

 • სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსი - 36 კრედიტი
 • პროგრამის თავისუფალი კრედიტები - 9 კრედიტი

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია    - საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრი

სწავლის ხანგრძლივობა -  8 სემესტრ

საბაკალავრო პროგრამის მოცულობა - 240 კრედიტი

სწავლების  ენა - ქართული

სასწავლო პროცესში გამოიყენება  სწავლებისა და სწავლის  შემდეგი მეთოდები:

 • ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი
 • წიგნზე მუშაობის მეთოდი
 • წერითი მუშაობის მეთოდი
 • პრაქტიკული მეთოდი
 • დისკუსია/დებატები
 • ჯგუფური (COLLABORATIVE) მუშაობის მეთოდი
 • პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL)
 • შემთხვევის ანალიზი (Case study)
 • გონებრივი იერიში (Brain storming)
 • დემონსტრირების მეთოდი
 • ახსნა–განმარტებითი მეთოდი
 • ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება
 • ელექტრონული სწავლება (E-learning)
 • აუდიო-ვიზუალური მეთოდი
 • როლური თამაში

სწავლის შედეგების მიღწევისათის ასევე გამოიყენება მეცნიერული  აზროვნების იმგვარი  მიდგომები,  რომლებიც  სამეცნიერო კვლევის საწყის მეთოდებადაა ცნობილი და სასწავლო პროცესში ცოდნის მიღწევის გზებს სწორედ ამ კომპონენტის განვითარებისათვის სახავს. ესენია:

 • ინდუქცია
 • დედუქცია
 • ანალიზი
 • სინთეზი

შეფასების მეთოდები:

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა  ითვალისწინებს:

ხუთი სახის დადებით შეფასებას:

(A) ფრიადი – შეფასების 91-100 ქულა;
(B) ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა;
(C) კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა;
(D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა;
(E) საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა.

ორი სახის უარყოფით შეფასებას:

(FX) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება;

(F) ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი.

სტუდენტს უარყოფითი შეფასების (FX) მიღების შემთხვევაში   დამატებით გამოცდაზე გასვლის უფლება აქვს იმავე სემესტრში.

დამატებით გამოცდაზე სტუდენტი დაიშვება იმ შემთხვევაშიც თუ მან გადალახა საბოლოო დადებითი   შეფასების   მინიმალური   ზღვარი   (51   ქულა),   მაგრამ   ვერ   გადალახა   დასკვნითი გამოცდის მინიმალური ბარიერი.

დასკვნით გამოცდაზე სტუდენტი დაიშვება შუალედური შეფასების მინიმალური ზღვარის გადალახვის შემთხვევაში. შუალედური შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვარია 30%.

კრედიტის მინიჭება შესაძლებელია თუ სტუდენტის მიერ მიღებული შედეგი აკმაყოფილებს პირობებს:

 • გადალახა დასკვნითი გამოცდის მინიმალური ბარიერი (დასკვნითი გამოცდის მინიმალური ბარიერია 50%);
 • მოაგროვა საბოლოო შეფასების მაქსიმალური 100 ქულიდან მინიმუმ 51 ქულა.

სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება შეადგენს 100 ქულას, რომელიც მოიცავს შუალედურ და დასკვნით შეფასებებს.

დასკვნითი გამოცდის ხვედრითი წილი განისაზღვრება თითოეული სასწავლო კურსისთვის განმახორციელებელი პერსონალის აკადემიური თავისუფლების ფარგლებში, მაგრამ არაუმეტეს საერთო შეფასების 40 %-ისა (პრაქტიკისა და საბაკალავრო ნაშრომის შემთხვევაში შესაძლებელია ქულათა განსხვავებული განაწილება).

საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამის კურსდამთავრებულს შეუძლია იმუშავოს აკადემიურ, საჯარო, კერძო და არასამთავრობო სექტორში გადაწყვეტილების მიმღების, აღმასრულებელ, ანალიტიკურ და წარმომადგენლობით პოზიციებზე.

დასაქმების პოტენციური ადგილი შესაძლოა იყოს კვლევითი ცენტრი, არასამთავრობო ორგანიზაცია, საჯარო სექტორში საგარეო საქმეთა სამინისტრო ან ნებისმიერი სხვა სამინისტროსა თუ უწყების საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი, აკადემია, რეგიონალური და საერთაშორისო ორგანიზაციები და მათი ნებისმიერი სააგენტო ან ინსტიტუტი, დიპლომატიური სამსახური და ა.შ.


პროგრამაზე მიღება


საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის საფასური არის - 2800 ლარი.

გააზიარე გვერდი: