სამართალი

  • მიმართულება: სამართალი
  • მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი
  • პროგრამის ხელმძღვანელები: ლევან მესხორაძე, თათია დოლიძე
  • სწავლების ენა: ქართული
  • სწავლის ხანგრძლივობა: 8 სემესტრი
  • პროგრამის მოცულობა: 240 კრედიტი
 

სამართალი, როგორც საზოგადოების, სახელმწიფოსა და საჯარო თუ კერძო ინსტიტუციების მოწყობის იურიდიული საფუძველი, აქტუალობას არათუ კარგავს, არამედ, დროთა განმავლობაში მეტად იძენს. სამართლის განვითარებასთან ერთად მატულობს მისი მნიშვნელობა და ფუნქცია  საზოგადოებაშისაქართველოში  დემოკრატიულისახელმწიფოებრივი  ინსტიტუტები ჯერ კიდევ განვითარების ეტაპზეა, შესაბამისად, საზოგადოებაში სამართლებრივი პრობლემების გადაჭრა სულ უფრო აქტუალური ხდება.

მრავალფეროვანი საზოგადოებრივი, ინსტიტუციური და სახელმწიფოთაშორისი ურთიერთობების გათვალისწინებით,   უკიდურესად    მნიშვნელოვანია    სამართლის    შესაბამისი    დარგებისა    და ნორმების სიღრმისეული ცოდნა და მათი ეფექტური რეალიზება.

სამართალი და სამართლებრივი ნორმები მთლიანობაში ქმნის ნებისმიერი ტიპის ურთიერთობის იურიდიულ ბაზისს, ამდენად, მის ცოდნასა და რეალიზებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა გააჩნია სამართლებრივი  და დემოკრატიული  სახელმწიფოსა  და  საზოგადოების  ფუნქციონირებისთვის. შესაბამისად, კვალიფიციური, ფუნდამენტური და პრაქტიკული უნარების მქონე სამართალმცოდნეების მომზადება გარდაუვალი აუცილებლობაა.

საყურადღებოა ისიც, რომ საქართველო დღითიდღე უფრო საინტერესო ხდება    უცხოელი ინვესტორებისთვის. ხორციელდება ახალი ინვესტიციები, ფორმირდება ახალი კომპანიები, რომლებიც უთუოდ საჭიროებენ სამართლებრივ მოწესრიგებას, რაც დამატებით სძენს აქტუალობას იურისტის პროფესიას.

სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნებია:

  1. მოამზადოს     ადგილობრივ     და     საერთაშორისო     შრომის     ბაზარზე კონკურენტუნარიანი, კვალიფიციური   იურისტი,   რომელსაც   ექნება   ეროვნული   სამართლის ფართო, ხოლო საჯარო, კერძო, სისხლის ან საერთაშორისო სამართლის სიღრმისეული ცოდნა;
  2. მოამზადოს სპეციალისტი, რომელსაც მიღებული ცოდნის საფუძველზე ექნება სამართლებრივი პრობლემის  იდენტიფიცირებისგადაჭრისშეფასებისმსჯელობისდასაბუთების, სამართლებრივი დოკუმენტების წარმოების, სამართლის წყაროების (სამეცნიერო პუბლიკაციები, საკანონმდებლო  ცვლილებებისასამართლო  გადაწყვეტილებებიმოძიების  და იურისპრუდენციაში არსებული სიახლეების მიდევნების, დამუშავების და დასაბუთებული პოზიციის წერილობითი და ზეპირი ფორმით გადმოცემის უნარი;
  3. ასევე,    მოამზადოს პროფესიული    და    ეთიკური    ღირებულებების    მქონე,    სოციალური პასუხისმგებლობისა და დემოკრატიული ფასეულობების მატარებელი სპეციალისტი.

 

დასაქმების სფერო  

სამართლის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს კერძო და სახელმწიფო სტრუქტურებში, სასამართლოებში, სამინისტროებში, ასევე, ნებისმიერ თანამდებობაზე, სადაც მოითხოვება სამართლის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი და კანონი არ ითხოვს სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდის ჩაბარებას.

გააზიარე გვერდი: