არქეოლოგიის სამეცნიერო ჟურნალი

2017 წლიდან ევროპის უნივერსიტეტში ფუნქციონირება დაიწყო ისტორიულ-არქეოლოგიურმა მუზეუმმა და მუდმივმოქმედმა ექსპედიციამ. 2018 წლიდან კი, უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევით სივრცეში გაერთიანდა აკადემიკოს ანდრია აფაქიძის სახ. არქეოლოგიის ინსტიტუტი. მუზეუმის, ინსტიტუტისა და მუდმივმოქმედი ექსპედიციის ბაზაზე, 2018 წლიდან გამოიცემა სამეცნიერო-კვლევითი ჟურნალი ,,არქეოლოგია“. ჟურნალის კვლევითი მიმართულებებია - არქეოლოგია, ისტორია, ისტორიული გეოგრაფია, ნუმიზმატიკა, ტორევტიკა, გლიპტიკა, რელიგიის ისტორია, პალეომეტალურგია, ანთროპოლოგია და სხვ. ამჟამად გამოცემულია შვიდი ნომერი, მე-8 და მე-9 ნომრები გადაცემულია დასაბეჭდად. მიმდინარეობს ყველა ნომრის სრული თარგმანი რუსულ და ინგლისურ ენებზე, ასევე პროცესი მათი შესაბამის საერთაშორისო საძიებო ბაზებში ჩართვა/შეყვანის კუთხით.

ჟურნალის სარედაქციო კოლეგია დაკომპლექტებულია სხვადასხვა წამყვანი უნივერსიტეტისა და სამეცნიერო ცენტრის წარმომადგენლებით.

უახლოეს მომავალში დაგეგმილია ფარული რეცენზირება. აღნიშნულ პროცესში გათვალისწინებულია უცხოელ რეცენზეტთა ჩართულობა.

ჟურნალის ელექტრონული ვერსიები ხელმისაწვდომია ფართო საზოგადოებისათვის:

https://iverieli.nplg.gov.ge/handle/1234/329972

https://iverieli.nplg.gov.ge/handle/1234/329974

https://iverieli.nplg.gov.ge/handle/1234/329975

https://iverieli.nplg.gov.ge/handle/1234/329976

https://iverieli.nplg.gov.ge/handle/1234/362448

https://iverieli.nplg.gov.ge/handle/1234/444140

https://iverieli.nplg.gov.ge/handle/1234/444142

https://iverieli.nplg.gov.ge/handle/1234/462348 (ინგლისური)

https://iverieli.nplg.gov.ge/handle/1234/462350 (რუსული)

გააზიარე გვერდი:

Hello World!