ფსიქოლოგია


ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა


პროგრამის ხელმძღვანელი

პროგრამის თანახელმძღვანელი


პროგრამის მიზანი


 • განუვითაროს სტუდენტს აუცილებელი ცოდნა, უნარები და ღირებულებათა სისტემა, იმისათვის, რომ მივიღოთ ადგილობრივ და საერთაშორისო შრომის ბაზარზე კონკურენტიანი სპეციალისტები;
 • მოამზადოს სპეციალისტი, რომელსაც ექნება  თანამედროვე ცოდნა ფსიქოლოგიის, როგორც მეცნიერების, განვითარების ისტორიის, ძირითადი თეორიული მიმდინარეობებისა  და ემპირიული მიგნებებების შესახებ;
 • მოამზადოს სპეციალისტი, რომელიც ხელმძღვანელის მითითებების საფუძველზე შეძლებს გაიაზროს და გამოიყენოს, ფსიქოლოგიის როგორც მეცნიერებისათვის საჭირო ძირითადი კვლევის მეთოდები და კვლევის აკადემიური სტანდარტების გათვალისწინებით,  შეიმუშაოს კვლევის შესაბამისი  დიზაინი, მოახდინოს მონაცემთა ანალიზი და შედეგთა ინტერპრეტაცია;
 • განუვითაროს სტუდენტებს 21-ე საუკუნისათვის მნიშვნელოვანი უნარები როგორიცაა: თანამშრომლობა, ჯგუფში მუშაობა, კრეატიულობა, კრიტიკული აზროვნება.

პროგრამის სტრუქტურა

ფსიქოლოგიის  საბაკალავრო პროგრამა მოიცავს   240 კრედიტს, აქედან:

თავისუფალი კომპონენტი, რომელიც ორიენტირებულია ზოგადი, ტრანსფერული უნარების განვითარებაზე -  44 კრედიტი

ძირითადი სწავლის სფეროს სავალდებულო სასწავლო კურსები - 125 კრედიტი, მათ შორის საბაკალავრო ნაშრომი - 10 კრედიტი და პრაქტიკის კომპონენტი  - 10 კრედიტი

ძირითადი სწავლის სფეროს არჩევითი სასწავლო კურსები - 30 კრედიტი

თავისუფალი კომპონენტი, რომლის თავისუფლად არჩევაც შესაძლებელია ნებისმიერი საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში. თავისუფალი კრედიტების ათვისება ხდება უნივერსიტეტში მოქმედი შესაბამისი საფეხურის პროგრამების ფარგლებში არსებული სასწავლო კურსების გავლით, სასწავლო კურსზე დაშვების წინაპირობის დაცვით   -  41 კრედიტი

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია     - ფსიქოლოგიის ბაკალავრი (Bachelor of Psychology  )

სწავლის ხანგრძლივობა -  8 სემესტრი

საბაკალავრო პროგრამის მოცულობა - 240 კრედიტი

სწავლების  ენა - ქართული

ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლება-სწავლის მეთოდებისას გამოსაყენებლი აქტივობებია:

 • ახსნა-განმარტება;
 • დემონსტრირება:
 • შემთხვევების შესწავლა (Case Study);
 • გონებრივი იერიში (Brain Storming);
 • შედარებითი ანალიზი;
 • ჯგუფური მუშაობა;
 • ზეპირი გამოკითხვა;
 • დისკუსია;
 • პრეზენტაცია;
 • თანამშრომლობითი სწავლება (cooperative) ;
 • პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL);
 • ევრისტიკული მეთოდი;
 • ლაბორატორიული მუშაობა;
 • პრაქტიკული მუშაობა;
 • პროექტი;
 • ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება;
 • ვერბალური ანუ ზეპირსიტყვიერი მუშაობა;
 • ინდუქცია;
 • დედუქცია;
 • ანალიზი;
 • სინთეზი;
 • აუდიო-ვიზუალური მუშაობა;.

შეფასების მეთოდები:

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა  ითვალისწინებს:

ხუთი სახის დადებით შეფასებას:

(A) ფრიადი – შეფასების 91-100 ქულა;

(B) ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა;

(C) კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა;

(D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა;

(E) საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა.

ორი სახის უარყოფით შეფასებას:

(FX) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება;

(F) ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკ¬მა¬რისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი.

სტუდენტს უარყოფითი შეფასების (FX) მიღების შემთხვევაში   დამატებით გამოცდაზე გასვლის უფლება აქვს იმავე სემესტრში.

დამატებით გამოცდაზე სტუდენტი დაიშვება იმ შემთხვევაშიც თუ მან გადალახა საბოლოო დადებითი   შეფასების   მინიმალური   ზღვარი   (51   ქულა),   მაგრამ   ვერ   გადალახა   დასკვნითი გამოცდის მინიმალური ბარიერი.

დასკვნით გამოცდაზე სტუდენტი დაიშვება შუალედური შეფასების მინიმალური ზღვარის გადალახვის შემთხვევაში. შუალედური შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვარია 30%.

კრედიტის მინიჭება შესაძლებელია თუ სტუდენტის მიერ მიღებული შედეგი აკმაყოფილებს პირობებს:

ა) გადალახა დასკვნითი გამოცდის მინიმალური ბარიერი (დასკვნითი გამოცდის მინიმალური ბარიერია 50%);

ბ) მოაგროვა საბოლოო შეფასების მაქსიმალური 100 ქულიდან მინიმუმ 51 ქულა.

სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება შეადგენს 100 ქულას, რომელიც მოიცავს შუალედურ და დასკვნით შეფასებებს.

დასკვნითი გამოცდის ხვედრითი წილი განისაზღვრება თითოეული სასწავლო კურსისთვის განმახორციელებელი პერსონალის აკადემიური თავისუფლების ფარგლებში, მაგრამ არაუმეტეს საერთო შეფასების 40 %-ისა (პრაქტიკისა და საბაკალავრო ნაშრომის შემთხვევაში შესაძლებელია ქულათა განსხვავებული განაწილება).

დასაქმების სფერო

ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს შუძლია დაიკავოს პოზიციები, როგორც საჯარო დაწესებულებებში, მათ შორის განათლების, პენიტენციალური, თავდაცვის, ჯანდაცვის და ა.შ. სისტემაში, ასევე,  კერძო  და არასამთავრობო სექტორში, მედიაში, საერთშორისო ფონდებში და სხვ.

ფსიქოლოგის მოთხოვნის ზრდას განაპირობებს: განათლების სფეროში მიმდინარე ახალი პროექტები, მათ შორის, მასწავლებელთა გადამზადების, ინკლუზიური განათლების, ზოგადად, განათლების  ახალი თეორიების იმპლემენტაცია; გაზრდილია მოთხოვნა ჯანდაცვის ფსიქოლოგიის მიმართულებით, სადაც კურსდამთავრებულებს შეუძლიათ მუშაობა კლინიკებში, ამბულატორიებში.  ფსიქოლოგიის კურსდამთავრებულს შეუძლია მოღვაწეობა გააგრძელოს ყველგან, სადაც კი არსებობს საჭიროება, აღმოჩენილ იქნას ბავშვთა და მოზარდთა განვითარების შეფერხებების და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პაციენტთა  ფსიქოლოგიური დახმარება. ფსიქოლოგებზე მოთხოვნა გაიზარდა საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, როგორებიცაა სკოლა და ბაღი, ასევე პროფესია მოთხოვნადია დღის ცენტრებში.

ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს შუძლია საქმიანობა განაგრძოს კორპორატიული, საკონსულტაციო, მარკეტინგული, საზოგადოებასთან ურთიერთობის თვალსაზრისითაც. საარჩევნო სისტემაში, პოლიტიკური პიარის, იმიჯისა და სხვა შედარებით ახალი ურთიერობების   საკვლევად და რეალობასთან მათი ჰარმონიზაციისათვის. 

 

მიმაგრებული ფაილები:
გააზიარე გვერდი: