ფსიქოლოგია


ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა


პროგრამის ხელმძღვანელი

პროგრამის თანახელმძღვანელი


პროგრამის მიზანი


 • მოამზადოს სპეციალისტი, რომელსაც ექნება  თანამედროვე ცოდნა ფსიქოლოგიის, როგორც მეცნიერების, განვითარების ისტორიის, ძირითადი თეორიული მიმდინარეობებისა  და ემპირიული მიგნებებების შესახებ;
 • მოამზადოს სპეციალისტი, რომელიც ხელმძღვანელის მითითებების საფუძველზე შეძლებს გაიაზროს და გამოიყენოს, ფსიქოლოგიის როგორც მეცნიერებისათვის საჭირო ძირითადი კვლევის მეთოდები და კვლევის აკადემიური სტანდარტების გათვალისწინებით,  შეიმუშაოს კვლევის შესაბამისი  დიზაინი, მოახდინოს მონაცემთა ანალიზი და შედეგთა ინტერპრეტაცია;
 • განუვითაროს სტუდენტებს 21-ე საუკუნისათვის მნიშვნელოვანი უნარები როგორიცაა: თანამშრომლობა, ჯგუფში მუშაობა, კრეატიულობა, კრიტიკული აზროვნება.
 • განუვითაროს სტუდენტს აუცილებელი ცოდნა, უნარები და ღირებულებათა სისტემა, იმისათვის, რომ მივიღოთ ადგილობრივ და საერთაშორისო შრომის ბაზარზე კონკურენტიანი სპეციალისტები;

პროგრამის სტრუქტურა


ფსიქოლოგიის  საბაკალავრო პროგრამა მოიცავს   240 კრედიტს, აქედან:

 • საუნივერსიტეტო სასწავლო კურსები -  34 კრედიტი
 • სოციალური მეცნიერებების სავალდებულო სასწავლო კურსები -  10 კრედიტი     
 • სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსები - 115 კრედიტი, მათ შორის საბაკალავრო ნაშრომი - 10 კრედიტი
 • სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსები - 30 კრედიტი
 • პრაქტიკის კომპონენტი  - 10 კრედიტი
 • პროგრამის თავისუფალი კრედიტები -  41 კრედიტი

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია     - ფსიქოლოგიის ბაკალავრი (Bachelor of Psychology  )

სწავლის ხანგრძლივობა -  8 სემესტრი

საბაკალავრო პროგრამის მოცულობა - 240 კრედიტი

სწავლების  ენა - ქართული

ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამაზე გამოიყენება სწავლებისა და სწავლის შემდეგი მეთოდები:

 • ახსნა-განმარტების მეთოდი;
 • დემონსტრირების მეთოდი;
 • შემთხვევების შესწავლა (Case Study);
 • გონებრივი იერიში (Brain Storming);
 • შედარებითი ანალიზის მეთოდი;
 • ჯგუფური მუშაობა;
 • ზეპირი გამოკითხვა;
 • დისკუსიის მეთოდი;
 • პრეზენტაცია;
 • თანამშრომლობითი სწავლება (cooperative) ;
 • პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL);
 • ევრისტიკული მეთოდი;
 • ლაბორატორიული მეთოდი;
 • პრაქტიკული მეთოდი;
 • პროექტი;
 • ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება;
 • ვერბალური ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი;
 • ინდუქცია;
 • დედუქცია;
 • ანალიზი;
 • სინთეზი;
 • აუდიო-ვიზუალური მეთოდი.

შეფასების მეთოდები:

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა  ითვალისწინებს:

ხუთი სახის დადებით შეფასებას:

(A) ფრიადი – შეფასების 91-100 ქულა;
(B) ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა;
(C) კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა;
(D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა;
(E) საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა.

ორი სახის უარყოფით შეფასებას:

(FX) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება;

(F) ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკ¬მა¬რისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი.

სტუდენტს უარყოფითი შეფასების (FX) მიღების შემთხვევაში   დამატებით გამოცდაზე გასვლის უფლება აქვს იმავე სემესტრში.

დამატებით გამოცდაზე სტუდენტი დაიშვება იმ შემთხვევაშიც თუ მან გადალახა საბოლოო დადებითი   შეფასების   მინიმალური   ზღვარი   (51   ქულა),   მაგრამ   ვერ   გადალახა   დასკვნითი გამოცდის მინიმალური ბარიერი.

დასკვნით გამოცდაზე სტუდენტი დაიშვება შუალედური შეფასების მინიმალური ზღვარის გადალახვის შემთხვევაში. შუალედური შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვარია 30%.

კრედიტის მინიჭება შესაძლებელია თუ სტუდენტის მიერ მიღებული შედეგი აკმაყოფილებს პირობებს:

ა) გადალახა დასკვნითი გამოცდის მინიმალური ბარიერი (დასკვნითი გამოცდის მინიმალური ბარიერია 50%);

ბ) მოაგროვა საბოლოო შეფასების მაქსიმალური 100 ქულიდან მინიმუმ 51 ქულა.

სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება შეადგენს 100 ქულას, რომელიც მოიცავს შუალედურ და დასკვნით შეფასებებს.

დასკვნითი გამოცდის ხვედრითი წილი განისაზღვრება თითოეული სასწავლო კურსისთვის განმახორციელებელი პერსონალის აკადემიური თავისუფლების ფარგლებში, მაგრამ არაუმეტეს საერთო შეფასების 40 %-ისა (პრაქტიკისა და საბაკალავრო ნაშრომის შემთხვევაში შესაძლებელია ქულათა განსხვავებული განაწილება).


დასაქმების სფერო


ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს შუძლია დაიკავოს პოზიციები, როგორც საჯარო დაწესებულებებში, მათ შორის განათლების, პენიტენციალური, თავდაცვის, ჯანდაცვის და ა.შ. სისტემაში, ასევე,  კერძო  და არასამთავრობო სექტორში, მედიაში, საერთშორისო ფონდებში და სხვ.

ფსიქოლოგის მოთხოვნის ზრდას განაპირობებს: განათლების სფეროში მიმდინარე ახალი პროექტები, მათ შორის, მასწავლებელთა გადამზადების, ინკლუზიური განათლების, ზოგადად, განათლების  ახალი თეორიების იმპლემენტაცია; გაზრდილია მოთხოვნა ჯანდაცვის ფსიქოლოგიის მიმართულებით, სადაც კურსდამთავრებულებს შეუძლიათ მუშაობა კლინიკებში, ამბულატორიებში. ფსიქოლოგიის კუსრდამთავრებულს შეუძლია მოღვაწეობა გააგრძელოს ყველგან, სადაც კი არსებობს საჭიროება, აღმოჩენილ იქნას ბავშვთა და მოზარდთა განვითარების შეფერხებების და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პაციენტთა  ფსიქოლოგიური დახმარება.

ფსიქოლოგებზე მოთხოვნა გაიზარდა საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, როგორებიცაა სკოლა და ბაღი, ასევე პროფესია მოთხოვნადია დღის ცენტრებში.

ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს შუძლია საქმიანობა განაგრძოს კორპორატიული, საკონსულტაციო, მარკეტინგული, საზოგადოებასთან ურთიერთობის თვალსაზრისითაც. საარჩევნო სისტემაში, პოლიტიკური პიარის, იმიჯისა და სხვა შედარებით ახალი ურთიერობების   საკვლევად და რეალობასთან მათი ჰარმონიზაციისათვის. 


პროგრამაზე მიღება


ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის საფასური არის - 2500 ლარი.

მიმაგრებული ფაილები:
გააზიარე გვერდი: