სასერტიფიკატო პროგრამა

ტრენინგის სახელწოდება:  თანამედროვე გამოწვევები სწავლება-სწავლის პროცესში.

ტრენინგის სამიზნე ჯგუფი:  ტრენინგზე დასწრება შეუძლიათ სკოლის პედაგოგებს, დირექტორებს, მოადგილეებს და ყველა დაინტერესებულ პირს. ტრენინგები ტარდება ყველა საგნის მიმართულებით, როგორც მოქმედი მასწავლებლებისათვის, აგრეთვე პროფესიაში შესვლის მსურველთათვის;

ტრენინგის მიზანი:        

ტრენინგის მიზანია, მოახდინოს დამსწრე პირებისთვის ცოდნის გაღრმავება შემდეგი მიმართულებით:

 • განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასების შესაბამისი გამოყენება სასწავლო პროცესის ეფექტური მართვისთვის;
 • მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო გარემო - მისი მახასიათებლები;
 • სწავლებისა და შეფასების უნარებისა და სტრატეგიების განვითარება მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო გარემოს შესაქმნელად;
 • სასწავლო პროცესის პოზიტიურად მართვა;
 • კონსტრუქტივისტული თეორიის ძირითადი მიდგომები საგაკვეთილო პროცესში - დაგეგმვა და გამოყენება.

ტრენინგზე განსახილველი თემატიკა:

 • შეფასება - განმავითრებელი შეფასების პრინციპები;
 • განმავითრებელი შეფასების სარგებელი მოსწავლისა და მასწავლებლისთვის;
 • თვითმართვისა და მეტაკოგნიციის უნარების განვითარება;
 • თვითმართვის სტრატეგიები და მეთოდები;
 • კომპლექსური დავალება, როლური თამაშები, სოლო ტაქსონომია და შეფასების ფორმები;
 • სწავლება-სწავლის პროცესში არსებული გამოწვევები და მათთან გამკლავების გზები.

ტრენინგის შედეგები:

 • მონაწილეები შეძლებენ სკოლაში სასწავლო პროცესის ეფექტურ დაგეგმვას და მოსწავლეზე ორიენტირებულ გარემოს შექმნას.

ტრენინგზე დამსწრე პირებს გადაეცემათ: ელექტრონული რესურსები, საკითხავი და სამუშაო მასალა და ორენოვანი სერტიფიკატი.

ტრენერების შესახებ: მეგი როსტიაშვილი

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 4 საკონტაქტო საათი (10 საათი დამოუკიდებლი მუშაობისთვის)

ტრენინგის თარიღი: 2021 წლის 25 ივლისი 13:00 – 17:00 საათი.

ტრენინგის ღირებულება: 50 ლარი

ქვეყანაში არსებული პანდემიური ვითარების გათვალისწინებით ტრენინგი ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში. შეხვედრისთვის გამოყენებული იქნება Zoom-ის ან Teams-ის პლატფორმა. (რეგისტრირებული პირების სურვილის გათვალისწინებით)

რეგისტრაციის გავლამდე გთხოვთ, მოახდინეთ ტრენინგის საფასურის დაფარვა, რადგან სარეგისტრაციო ბმულში შეძლოთ გადახდილი თანხის დამადასტურებელი ქვითარის ატვირთვა.


საბანკო რეკვიზიტები

საქართველოს ბანკი
GE87BG0000000347729500           
საბანკო კოდი : BAGAGE22

საბანკო რეკვიზიტები

თიბისი ბანკი
GE44TB7819636020100003
საბანკო კოდი : TBCBGE22


გთხოვთ გაიარეთ რეგისტრაცია: სარეგისტრაციო ბმული.

ევროპის უნივერსიტეტის სწავლების ინოვაციური მეთოდების ტრენინგ ცენტრი

ტრენინგ ცენტრის ხელმძღვანელი მარიამ ბარბაქაძე

თბილისი, 0141, გურამიშვილის გამზ.76

ტელეფონი: 2 000 171 (151); 599 08 00 08

გააზიარე გვერდი:

Hello World!