ვიდეო ტუტორიალები

1.  moodle-ზე დავალების შექმნა (რეფერატი, პროექტი, პრეზენტაცია, კაზუსი)


2.  moodle-ზე მრავალარჩევანიანი ტესტის შექმნა


3.  moodle-ზე ღია კითხვის ფორმის შექმნა


4.  zoom-ის შეხვედრის ჩანიშვნა moodle-ზე


5.  zoom-ის ჩანაწერის გაკეთება drive-ზე ატვირთვა და moodle-ზე გაზიარება


6.  ზუმის მოხმარების ინსტრუქცია


6.  Moodle-ს ტუტორიალი სტუდენტებისთვის


6.  Turnitin-ის ტუტორიალი

გააზიარე გვერდი:

Hello World!