ფაკულტეტები

სავეტერინარო მედიცინა

ევროპის უნივერსიტეტის სავეტერინარო მედიცინის ფაკულტეტი, არის უნივერსიტეტის ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეული, რომელის ფარგლებშიც ხორციელდება ვეტერინარიის საგანმანათლებლო პროგრამა.

ფაკულტეტის მიზანია, ვეტერინარიის სფეროში თანამედროვე სტანდარტების შესატყვისი და ხელმისაწვდომი განათლების მიღების შესაძლებლობის უზრუნველყოფა, ასევე, ადგილობრივი და საერთაშორისო ბაზრის მზარდი მოთხოვნების შესაბამისი, მომავალზე ორიენტირებული, მაღალკვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადება.

ფაკულტეტის დეკანი:


მიმაგრებული ფაილები:

საგანმანათლებლო პროგრამები

გააზიარე გვერდი: