ევროპის უნივერსიტეტში შიდა მობილობისთვის განცხადებების მიღება დაიწყო

“ევროპის უნივერსიტეტში” 2023 – 2024  სასწავლო  წლის  გაზაფხულის სემესტრში შიდა მობილობით სარგებლობის მსურველ სტუდენტთა განცხადებების მიღება  საბაკალავრო, ინტეგრირებულ  და ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო პროგრამებზე 19 თებერვლიდან - 23 თებერვლის ჩათვლით იწარმოებს.

გაეცანით ევროპის უნივერსიტეტში შიდა მობილობით მისაღებ სტუდენტთა ვაკანტური ადგილების რაოდენობას საგანმანათლებლო პროგრამების მიხედვით:

სამართლის, განათლების, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი:

 • სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა - 5 ვაკანტური ადგილი, შიდა მობილობა გამოცხადებულია II, IV და VI  სასწავლო სემესტრებზე; 
 • ინფორმატიკის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა - 5 ვაკანტური ადგილი, შიდა მობილობა გამოცხადებულია II და IV სასწავლო სემესტრებზე; 
 • საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა - 5 ვაკანტური ადგილი, შიდა მობილობა გამოცხადებულია IV და VI სასწავლო სემესტრებზე; 
 • ტურიზმის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა - 5 ვაკანტური ადგილი,  შიდა მობილობა გამოცხადებულია  II და IV სასწავლო  სემესტრებზე;
 • ბიზნესის ადმინისტრირების  საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა -  5 ვაკანტური ადგილი,  შიდა მობილობა გამოცხადებულია    II, IV და VI სასწავლო სემესტრებზე.

სავეტერინარო მედიცინის  ფაკულტეტი:

 • ვეტერინარიის ინტეგრირებული სამაგისტრო პროგრამა -  10 ვაკანტური ადგილი, შიდა მობილობა გამოცხადებულია II და IV სასწავლო სემესტრებზე.

მედიცინის ფაკულტეტი:

 • ფსიქოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა - 5 ვაკანტური ადგილი, მობილობა გამოცხადებულია ყველა სასწავლო სემესტრზე.

სტომატოლოგიის ფაკულტეტი:

 • სტომატოლოგიის (ინგლისურენოვანი) ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა - 10 ვაკანტური ადგილი, შიდა მობილობა გამოცხადებულია ყველა სასწავლო სემესტრზე;
 • სტომატოლოგიის (ქართულენოვანი) ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა -  5 ვაკანტური ადგილი, შიდა მობილობა გამოცხადებულია  ყველა სასწავლო სემესტრზე.

სწავლის საფასური:

 • მედიცინის ფაკულტეტზე ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამაზე შიდა მობილობით გადასული სტუდენტებისთვის წლიური სწავლის საფასური განისაზღვროს 4500 ლარით; 
 • სტომატოლოგიის ფაკულტეტზე სტომატოლოგის ინგლისურენოვან ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო პროგრამაზე შიდა მობილობით გადასული სტუდენტებისთვის წლიური სწავლის საფასური განისაზღვროს 4500 დოლარით (ექვივალენტი ლარში), ხოლო   სტომატოლოგიის ქართულენოვან ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო პროგრამაზე 5600 ლარით; 
 • სავეტერინარო მედიცინის ფაკულტეტზე ვეტერინარიის ინტეგრირებულ სამაგისტრო პროგრამაზე შიდა მობილობით გადასული სტუდენტებისთვის  წლიური სწავლის საფასური  მე-2 სემესტრელებისთვის განისაზღვროს 4500 ლარის ოდენობით, ხოლო მე-3  სემესტრელებისთვის  3500 ლარის ოდენობით; 
 • სამართლის, განათლების, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტზე შიდა მობილობით გადასული სტუდენტებისთვის წლიური სწავლის საფასური განისაზღვროს  შესაბამის კურსზე დადგენილი სწავლის საფასურის ოდენობით.
გააზიარე გვერდი:

Hello World!