მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველ პირთათვის შიდა გამოცდების შესახებ

შპს   ევროპის უნივერსიტეტში მენეჯემნტის სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველ პირს   მოეთხოვება ინგლისურ ენაში B2 დონის ცოდნის დადასტურება (გარდა იმ შემთხვევისა , თუ ჩარიცხვის მსურველი პირი წარმოადგენს მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამით გათვალისწინებულ საერთაშორისო სერთიფიკატს)

გამოცდა ინგლისურ ენაში ამოწმებს B2 დონის ფლობას ოთხივე ენობრივი უნარ-ჩვევის მიხედვით (წერაკითხვალაპარაკიმოსმენა).

გამოცდის მაქსიმალური ქულაა  100.

თითოეული კომპონენტის მაქსიმალური ქულაა 25.

გამოცდა ჩაბარებულად ითვლება თუ აპლიკანტი დააგროვებს მინიმუმ 50% + 1, ანუ  51 ქულას ოთხივე კომპონენტიდან.

გამოცდა ტარდება ორ ეტაპად:

პირველი ეტაპია - საუბრის მოდული (Speaking Module).  იგი ტარდება გამომცდელთან ერთი–ერთზე ინტერვიუს სახით პირისპირ.

საუბრის კომპეტენცია ფასდება აპლიკანტისთვის B2 დონის შესაბამისი 5-6 შესაბამისი კითხვისა და სადისკუსიო თემის შეთავაზებით. საუბრის კომპეტენციის შემმოწმებელი გამოცდის ხანგრძლივობაა 15 წუთი.

 მეორე ეტაპია - ტესტი (ტარდება წერითი ფორმით) ამოწმებს კანდიდატის სამ ძირითად ენობრივ უნარს:  კითხვა, მოსმენა  და წერა.

 კითხვის კომპეტენცია

კითხვის დავალების შემთხვევაში მოცემულია ტექსტი და ტექსტის გასაგებად საჭირო 10 დახურული კითხვა.

 მოსმენის კომპეტენცია

მოსმენის კომპონენტი მოიცავს დახურული კითხვების მქონე ორ დავალებას.

პირველი დავალების შემთხვევაში, აპლიკანტი ერთხელ მოისმენს შესაბამის დავალებას.

მეორე დავალების შემთხვევაში, აპლიკანტი ორჯერ მოისმენს შესაბამის დავალებას.

 წერის კომპეტენცია

წერის კომპონენტი მოიცავს ესეის დავალებას. მაგისტრანტი მოცემული რამდენიმე ვარიანტიდან ირჩევს ერთ ესეის, რომელიც 150-180 სიტყვისგან უნდა შედგებოდეს.

 მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამაზე მისაღები გამოცდის კომპონენტები და შეფასების კრიტერიუმები  სპეციალობაში  განისაზღვროს შემდეგნაირად:

 საგამოცდო ბილეთი შედგება ორი ნაწილისგან:

  • სიტუაციური ამოცანა/ქეისი
  • 10 ტესტი

შეფასების კრიტერიუმები:

გამოცდა ფასდება მაქსიმუმ 30 ქულით.

 ტესტი

 ტესტების კომპონენტში სტუდენტებს შეუძლია მაქსიმუმ 10 ქულის მიღება,  ტესტი ჩაბარებულად ჩაითვლება თუ სტუდენტი მიიღებს მინიმუმ 50 %- ანუ 5 ქულას.

 თითოეული  ტესტის მაქსიმალური შეფასება  –  1 ქულა

არასწორად მონიშნული/შეუვსებელი ტესტი  -  ქულა

 სიტუაციური ამოცანა/ქეისი ფასდება შემდეგი კრიტერიუმებით: 

 ქეისი #1 -  მაქსიმუმ 10 ქულა  

                      -  მინიმუმ 5 ქულა

 ქეისის ანალიზისას შეფასების ქულები ნაწილდება  შემდეგნაირად:

 10 ქულა: ზედმიწევნით  ყურადღებით გაეცნო სიტუაციურ მაგალითში აღწერილ ინფორმაციასზედმიწევნით დეტალურად გაანალიზა დასმული საკითხები და სწორად მოახდინა პრობლემის იდენტიფიცირებასაკითხი გაიაზრა სიღრმისეულად და კომპლექსურად და/ან სისტემურადსწორად შეარჩია პრობლემის გადაწყვეტისპრევენციის  გზები და ლოგიკურად გამართულად ჩამოაყალიბა სამოქმედო გეგმა;  პროფესიული ტერმინოლოგიის გამოყენებით ჩამოაყალიბა დასაბუთებული დასკვნებიმსჯელობა და დასკვნები დამაჯერებელი და საგნობრივად არგუმენტირებულია ზედმიწევნით კარგად ფლობს  მასალას და პროფესიულ ტერმინოლოგიას.

ქულა: ყურადღებით გაეცნო სიტუაციურ მაგალითში აღწერილ ინფორმაციას;  დეტალურად გაანალიზა დასმული საკითხები და სწორად მოახდინა პრობლემის იდენტიფიცირებასაკითხი გაიაზრა კომპლექსურად და/ან სისტემურადსწორად შეარჩია პრობლემის გადაწყვეტისპრევენციის  გზები და ლოგიკურად გამართულად ჩამოაყალიბა სამოქმედო გეგმაპროფესიული ტერმინოლოგიის გამოყენებით ჩამოაყალიბა დასაბუთებული დასკვნებიმსჯელობა და დასკვნები დამაჯერებელი და არგუმენტირებულია კარგად ფლობს  მასალას და ძირიტად პროფესიულ ტერმინოლოგიას.

ქულა:  გაეცნო სიტუაციურ მაგალითში აღწერილ ინფორმაციასსწორად გაანალიზა დასმული საკითხები და მოახდინა პრობლემის იდენტიფიცირებათუმცასაკითხი ვერ გაიაზრა სიღრმისეულად / კომპლექსურად და/ან სისტემურადსწორად შეარჩია პრობლემის გადაწყვეტის/პრევენციის  გზები და ჩამოაყალიბა სამოქმედო გეგმა / პასუხითუმცა მსჯელობა ზედაპირულიაპროფესიული ტერმინოლოგიის გამოყენებით ჩამოაყალიბა დასკვნებითუმცა გამოყენებული ტერმინოლოგია მწირიაამასთანზედაპირულად არგუმენტირებული და უპირატესად ლოგიკურად (ინტუიტიურადდასაბუთებულია ფლობს მასალასახდენს პრობლემის იდენტიფიცირებასმაგრამ უჭირს საკითხების სიღრმისეულიკომპლექსური და/ან სისტემური გააზრებამასალას ფლობს და ძირითად პროფესიულ ტერმინებსთუმცა სიღრმისეულ ცოდნას ვერ/არ ავლენს.

7  ქულა:  გაეცნო სიტუაციურ მაგალითში აღწერილ ინფორმაციასსწორად გაანალიზა დასმული საკითხები და მოახდინა პრობლემის იდენტიფიცირებათუმცასაკითხი ვერ გაიაზრა სრულად და სიღრმისეულადშეარჩია პრობლემის გადაწყვეტის/პრევენციის  გზები და ჩამოაყალიბა სამოქმედო გეგმა / პასუხითუმცა მსჯელობა ზედაპირულიაპროფესიული ტერმინოლოგიის გამოყენებით ჩამოაყალიბა დასკვნებითუმცა დაშვებულია არაარსებითი სახის ხარვეზებიამასთანზედაპირულადაა არგუმენტირებულიკონტრარგუმენტები სუსტადაა გააზრებული და გეგმა/პასუხი უპირატესად ინტუიციის დონეზეა დასაბუთებული ფლობს მასალასახდენს პრობლემის იდენტიფიცირებასმაგრამ უჭირს საკითხების კომპლექსური და/ან სისტემური გააზრებადარგობრივი თემატიკისა და პროფესიული ტერმინოლოგიის სფეროში გამოვლენილი ცოდნა უხარვეზოათუმცა ზედაპირულია.

6ქულა: ზედაპირულად გაეცნო სიტუაციურ მაგალითში აღწერილ ინფორმაციას,   გაანალიზა ზოგიერთი საკითხინაწილობრივ სწორად მოახდინა პრობლემის იდენტიფიცირებანაწილობრივ შეარჩია პრობლემის გადაწყვეტის/პრევენციის გზა და  ჩამოაყალიბა სამოქმედო გეგმა / პასუხიპასუხი ლოგიკურად ჩამოყალიბებულიათუმცამსჯელობა ნაკლებად თანმიმდევრულიასუსტად არგუმენტირებული და ნაკლებად დასაბუთებულიაგამოავლინა მხოლოდ ძირითადი პროფესიული ტერმინების ცოდნაამასთანტერმინოლოგიის გამოყენებისას დაშვებულია არაარსებითი სახის ხარვეზიზედაპირულად ფლობს მასალასუჭირს პრობლემის სწორად იდენტიფიცირება და გაანალიზება.

5ქულა: ზედაპირულად გაეცნო სიტუაციურ მაგალითში აღწერილ ინფორმაციას,  ზედაპირულად გაანალიზა მხოლოდ ზოგიერთი დასმული საკითხინაწილობრივ ამოიცნო პრობლემა და არასრულად მოახდინა მისი იდენტიფიცირებაპრობლემის გადაწყვეტის/პრევენციის გზის შერჩევისას დაუშვა ზოგიერთი არაარსებითი შეცდომა და ზერელედ ჩამოაყალიბა სამოქმედო გეგმა / პასუხიმსჯელობა და დასკვნები ლოგიკურად ნაკლებად თანმიმდევრულიასუსტად არგუმენტირებული და ზედაპირულად დასაბუთებულია (უპირატესად ინტუიციის დონეზე);   გამოავლინა მხოლოდ ძირითადი პროფესიული ტერმინების ცოდნაამასთანტერმინოლოგიის გამოყენებისას დაშვებულია რამდენიმე არაარსებითი სახის ხარვეზიძალზედ ზედაპირულად ფლობს  მასალასუჭირს პრობლემის იდენტიფიცირებასაკვანძო საკითხების ანალიზისას დაუშვა რამდენიმე არაარსებითი

გააზიარე გვერდი: