დიპლომირებული მედიკოსი

  • მისანიჭებელი კვალიფიკაციადიპლომირებული მედიკოსი
  • სწავლების ენა: ინგლისური
  • სწავლის ხანგრძლივობა: 12 სემესტრი
  • პროგრამის მოცულობა: 360 კრედიტი
  • სწავლის საფასური ინგლისურენოვან პროგრამაზე: 5000 აშშ დოლარის ექვივალენტი ლარში

 

პროგრამის მიზანი

როგრამის მიზანია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი პროფესიონალის მომზადება, (1) რომელიც შეძლებს პრაქტიკაში დაეყრდნოს მტკიცებითი მედიცინის პრინციპებს, (2) კვალიფიციურად გამოიყენოს კვლევითი, ეთიკური და კომუნიკაციური უნარები; (3) შეძლოს თავი დაიმკვიდროს და პროფესიულად განვითარდეს მუდმივად ცვალებად გარემოში.

პროგრამის ამოცანები:

  1. ბიოსამედიცინო, კლინიკურ და სოციალურ მეცნიერებებში თანამედროვე ცოდნით აღჭურვილი კურსდამთავრებულების მომზადება;
  2. კურსდამთავრებულთა შორის შესაბამისი კვლევითი და კლინიკური უნარ-ჩვევების განვითარების უზრუნველყოფა;
  3. მაღალი ეთიკურ ღირებულებებისა და პროფესიული იერის ჩამოყალიბება; კოლეგებთან და პაციენტებთან ეფექტური კომუნიკაციური უნარების გამომუშავება
  4. კურსდამთავრებულთა შორის ცოდნის უწყვეტი განვითარებისადმი ცნობიერების ამაღლება და შესაბამისი უნარების გამომუშავება;
  5. საზოგადოების კეთილდღეობის გაუმჯობესება ჯანმრთელობის ხელშეწყობისა და ავადობის პრევენციის გზით.

 

 

გააზიარე გვერდი: