გლობალიზაციის ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების კვლევითი ინსტიტუტი

გლობალიზაციის ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების კვლევითი ინსტიტუტი 2016 წელს დაარსდა. ინსტიტუტის პერსონალი და ევროპის უნივერსიტეტის ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტის პროფესურ-მასწავლებლები აქტიურად მონაწილეობენ  ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციებში, ჩართულნი არიან საქართველოსა და  სხვა ქვეყნების უნივერსიტეტების სამეცნიერო ჟურნალების სარედაქციო კოლეგიებში. ევროპის უნივერსიტეტის ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი და ზემოაღნიშნული ინსტიტუტი გამოსცემენ საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალს - გლობალიზაცია და ბიზნესი. ინსტიტუტი თანამშრომლობს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტთან, რეგულარულად ატარებს სამეცნიერო თეორიულ სემინარებს ამავე უნივერსიტეტის პროფესორებისა და სტუდენტების ჩართულობით.


 • გოჩა თუთბერიძე -  მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი  
 • თორნიკე ხოშტარია - მთავარი მეცნიერ - თანამშრომელი
 • მაია აზმაიფარაშვილი - უფროსი მეცნიერ - თანამშრომელი
 • სიმონ თავართქილაძე - უფროსი მეცნიერ - თანამშრომელი
 • სულხან ტაბაღუა - უფროსი მეცნიერ - თანამშრომელი
 • დიმიტრი აბზიანიძე - მეცნიერ - თანამშრომელი
 • ზაზა მარუაშვილი - მეცნიერ - თანამშრომელი
 • ქუჯი ბიჭია - მეცნიერ - თანამშრომელი

 


ინსტიტუტის ძირითადი ამოცანები
 • უნივერსიტეტში თანამედროვე ცოდნაზე და ხარისხზე ორიენტირებული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ორგანიზება.
 • ადგილობრივ, საერთაშორისო, რეგიონულ ორგანიზაციებთან, ასევე სამთავრობო და არასამთავრობო კომერციულ და არაკომერციულ ორგანიზაციებთან და დიპლომატიურ მისიებთან ინსტიტუციონალური თანამშრომლობა სამეცნიერო, კულტურულ და საინფორმაციო სფეროებში.
 • კვლევების შედეგების პოპულარიზაციის მიზნით, უნივერსიტეტის შესაბამისი სამსახურების მეშვეობით კონტაქტების დამყარება უცხოურ უნივერსიტეტებსა და ბიზნეს-სექტორთან.
 • უნივერსიტეტის მეცნიერ-მკვლევართა საერთაშორისო საგანმათლებლო და აკადემიური განვითარების მიზნით, სხვადასხვა პროექტის განხორციელება (სტაჟირება, სწავლება, გაცვლითი პროგრამები, გრანტები, სტიპენდიები, ერთობლივი სამეცნიერო კვლევები, წამყვანი სპეციალისტების მოწვევა ლექცია-სემინარების ჩატარების მიზნით, კონფერენციებისა და სემინარების ორგანიზება, საერთაშორისო კონფერენციებში უნივერსიტეტის პერსონალის მონაწილეობის მხარდაჭერა და სხვა).
 • საერთაშოსო კონფერენციების, სემინარების, სიმპოზიუმების ორგანიზების ხელშეწყობა.
 • ბიზნესის და ტექნოლოგიების ფაკულტეტთან ერთად, უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის, სხვა ქართველ და უცხოელ მეცნიერთა კვლევების და სპეციალისტთა პრაქტიკული საქმიანობის შედეგების საფუძველზე, პერიუდული ჟურნალის - გლობალიზაცია და ბიზნესი - მომზადება-გამოცემის ორგანიზაციზება.
ინსტიტუტი სამეცნიერო კვლევებს წარმართავს შემდეგი ძირითადი მიმართულებებით:
 • გლობალიზაციის ეკონომიკური პრობლემების კვლევა.
 • გლობალიზაციის სოციალური პრობლემების კვლევა.
 • გლობალური ბიზნესგარემოს კვლევა.
 • გლობალური ბიზნესის თავისებურებების კვლევა.
 • საქართველოს ევროინტეგრაციულ პროცესებში ჩართვის სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების კვლევა.
 • ევროკავშირის ბიზნესგარემოს თავისებურებების კვლევა.
 • კავკასიის და მეზობელი ქვეყნების სოციარულ-ეკონომიკური სისტემების კვლევა.
 • გლობალიზაციის თანამედროვე პირობებში ინსტიტუციური განვითარების მიმართულების კვლევა.
 • გლობალიზაციის ეკონომიკური და სოციალური პროცესების დესკრიპციული და ნორმატიული პროგნოზების მოდელირების საკითხების კვლევა.
 • გლობალიზაციის კონტექსტში ტექნოლოგიური პრობლემატიკის კვლევა.
 • გლობალიზაციის პროცესების გათვალისწინებით საქართველოში ტურიზმის განვითარების პრობლემების კვლევა. 

2016 წელი

ევროპის უნივერსიტეტის გლობალიზაციის ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების კვლევითი ინსტიტუტის მიერ 2016 წელს მომზადებულ და გამოცემულ იქნა საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „გლობალიზაცია და ბიზნესი“ პირველი და მეორე გამოშვება:

აქტივობები


2017 წელი

ევროპის უნივერსიტეტის გლობალიზაციის ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების კვლევითი ინსტიტუტის მიერ 2017 წელს მომზადებულ და გამოცემულ იქნა საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „გლობალიზაცია და ბიზნესი“ მესამე და მეოთხე გამოშვება:

აქტივობები


2018 წელი

ევროპის უნივერსიტეტის გლობალიზაციის ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების კვლევითი ინსტიტუტის მიერ 2018 წელს მომზადებულ და გამოცემულ იქნა საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „გლობალიზაცია და ბიზნესი“ მეხუთე და მეექვსე გამოშვება:

აქტივობები


2019 წელი

ევროპის უნივერსიტეტის გლობალიზაციის ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების კვლევითი ინსტიტუტის მიერ 2019 წელს მომზადებულ და გამოცემულ იქნა საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი გლობალიზაცია და ბიზნესი მეშვიდე და მერვე გამოშვება:

აქტივობები

 • ეორიუარი - ”საქართლოს ენერგიკუისანავე ის ირო

https://eu.edu.ge/ge/news/993-teoriuli-seminari-temaze-sakartvelos-energetikuli-sistema-tanamedrove-gamocvevebis

 • ეორიუნაი  - ,,აქართლოგრულოდზა: ებოგულოლიტიკის ვლე.”

    https://eu.edu.ge/ge/news/1220-seminari-tanamedrove-sakartvelos-demograpiuli-ganvitarebis-tendentsiebi

https://eu.edu.ge/ge/news/861-ii-erovnuli-sametsniero-konperentsia-ekonomikuri-politika-ekonomikisa-da-politikis

https://www.bsu.edu.ge/sub-33/page/12974/index.html

       https://eu.edu.ge/ge/news/1484-v-saertashoriso-sametsniero-konperentsia

 


2020 წელი

ევროპის უნივერსიტეტის გლობალიზაციის ეკონომიკური და სოციალური პრობლემე-ბის კვლევითი ინსტიტუტის მიერ 2020 წელს მომზადებულ და გამოცემულ იქნა საერთა-შორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი გლობალიზაცია და ბიზნესი მეცხრე და მეათე გამოშვება:

აქტივობები

III ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია „კორონომიკაეკონომიკური მეცნიერების და ეკონომიკური პოლიტიკის თანამედროვე გამოწვევები

https://eu.edu.ge/ge/news/1475-evropis-universitetis-tanaorganizebit-iii-erovnuli-sametsniero-konperentsia-chatarda

V სერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია:

"აქტუალური ეკონომიკური და სოციალური პრობლემები თანამედროვე გლობალიზაციისირობებში – 2020”

       https://eu.edu.ge/ge/news/1484-v-saertashoriso-sametsniero-konperentsia

პირველი პანელური დისკუსია: "კორონავირუსიგლობალიზაცია და საქართველო:
ეკონომიკური და სოციალური გამოწვევები"

https://eu.edu.ge/ge/news/1410-koronavirusi-globalizatsia-da-sakartvelo-ekonomikuri-da-sotsialuri-gamocvevebi

მეორე პანელური დისკუსია: "კორონავირუსიგლობალიზაცია და საქართველო:
ეკონომიკური და სოციალური გამოწვევები"

https://eu.edu.ge/ge/news/1436-koronavirusi-globalizatsia-da-sakartvelo-ekonomikuri-da-sotsialuri-gamocvevebi

მესამე პანელური დისკუსია: "ახალი კორონავირუსის (COVID-19) მეორე ტალღა: გლობალური კონტექსტი და საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური გამოწვევები“

https://eu.edu.ge/ge/news/1514-akhali-koronavirusis-covid-19-meore-talgha-globaluri-konteksti-da-sakartvelos-sotsialur

მეოთხე პანელური დისკუსია, "პანდემია 2020, საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური გამოწვევები და მოლოდინები 2021 წელს გლობალიზაციის კონტექსტით“

https://eu.edu.ge/ge/news/1539-evropis-universitetshi-meotkhe-paneluri-diskusia-gaimarta

გააზიარე გვერდი: