ბიბლიოთეკა

ევროპის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა წარმოადგენს უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც, უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი ბიბლიოთეკის ქცევის წესების შესაბამისად, უზრუნველყოფს სტუდენტების, აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის საბიბლიოთეკო რესურსებით მომსახურებას. ბიბლიოთეკა მუშაობს ყოველ დღე, კვირის გარდა, 10-დან 20 საათამდე. 

ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი შედგება, როგორც უნივერსიტეტის მიერ მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებისათვის საჭირო სავალდებულო ლიტერატურისაგან, აგრეთვე ზოგადი ხასიათის საცნობარო გამოცემებისაგან, სამეცნიერო და მხატვრული ლიტერატურისაგან, პერიოდული გამოცემებისაგან, ციფრული ლიტერატურისაგან და სხვ.

ბიბლიოთეკის ფონდის კატალოგი ასახულია ელექტრონულ საბიბლიოთეკო პროგრამაში openbiblio, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია სასურველი ლიტერატურის ელექტრონულ კატალოგში მოძიება.

 

EBSCO

ევროპის უნივერსიტეტი მის ყველა წევრს სთავაზობს მსოფლიოში აღიარებულ და პოპულარულ სამეცნიერო ელექტრონულ ბაზას EBSCO - საინფორმაციო სერვისების წამყვანი მიმწოდებელი მსოფლიოში არსებული ყველა ბიბლიოთეკისათვის, რომელიც შეიცავს ასობით კვლევით ბაზას, ისტორიულ არქივს, სამეცნიერო რეფერენსებსა და სხვ. EBSCO-ს გამოყენების ყველაზე მნიშვნელოვანი უპირატესობა ისაა, რომ მონაცემთა ბაზები, დაარქივებული მასალის გარდა, უახლეს რესურსებსაც გვთავაზობს. EBSCO-ს ბაზაზე წვდომისათვის მიჰყევით ამ ბმულს. უნივერსიტეტის შენობის გარედან აღნიშნულ ბმულზე შესვლისას საიდენტიფიკაციო მონაცემები დაგჭირდებათ - იუზერისა და პაროლის მისაღებად მიმართეთ ბიბლიოთეკის თანამშრომლებს.

 

EBSCO-ს პაკეტის მონაცემთა ბაზები:
 • Academic Search ELITE
 • Business Source ELITE
 • MasterFILE ELITE
 • MEDLINE
 • Health Source: Consumer Edition + Nursing/Academic Edition
 • Library Information Science & Technology Abstracts  (LISTA)
 • GreenFILE
 • ERIC
 • Newspaper Source
 • Regional Business News

 

eIFL

ევროპის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის მკითხველს შესაძლებლობა აქვს გამოიყენოს „ელექტრონული ინფორმაცია ბიბლითეკებისათვის - eIFL”-ის ელექტრონული რესურსები, რომელშიც თავმოყრილია მსოფლიოში ცნობილი და პოპულარული პერიოდული გამოცემები. აღნიშნული ბაზა გვაძლევს დაშვებას მხოლოდ ჟურნალების გარკვეულ სტატიებზე სრული ტექსტებით. ბაზებზე წვდომა შესაძლებელია მხოლოდ უნივერისტეტის შენობებიდან.

 

 

 • Openedition Journals - ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით 160 ჟურნალი, ხელმისაწვდომია HTML, PDF და ePUB-ის ფორმატით. 
 • Cambridge Journals Online -  ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებები.
 • BioOne Complete - ბიოლოგია, ეკოლოგია და გარემოს დაცვა, სოციალური მეცნიერებები. 
 • e-Duke Journals Scholarly Collection - ანთროპოლოგია, ხელოვნება და ხელოვნების ისტორია, კრიტიკა და თეორია, კულტუროლოგია, ეკონომიკა, განათლება, გარემოს დაცვა, ეთნოგრაფია, ევროპისმცოდნეობა, მხატვრული ლიტერატურა და პოეზია, ფილმი და მედიაკვლევები, თეატრისა და წარმოდგენის შესწავლა, გენდერული სწავლება, ლიტერატურათმცოდნეობა, ისტორია, საერთაშორისო და რეგიონალური კვლევები, ახლოაღმოსავლეთის კვლევები, მუსიკის თეორია, პედაგოგიკა, ფილოსოფია, პოლიტიკა, რელიგიური კვლევები, სამეცნიერო კვლევები, სოციოლოგია და სოციალური თეორია, აფრიკული კვლევები, აზიური კვლევები, ჯანმრთელობის დაცვა.
 • Edward Elgar Publishing Journals and Development Studies e-books - ჟურნალები ეკონომიკისა და ეკონომიკური მიმართების ინტერვენციის, ლიდერობის ინსტიტუტისა და ჰუმანიზმის შესახებ. 
 • IMechE Journals (SAGE Publishing) - მექანიკური ინჟინერია (გამომცემლობა SAGE). 
 • SAGE Journals - ჰუმანიტარული, სოციალურ მეცნიერებათა ტექნოლოგიები, ბიზნესი და აგრეთვე მედიცინის სფერო. 
 • New England Journal of Medicine - სამედიცინო ჟურნალები და სტატიები ახალი სამედიცინო კვლევებით, მიმოხილვებითა და ანგარიშებით. 
 • Royal Society Journals Collection - ბიოლოგიური მეცნიერებები, ფიზიკა, მათემატიკა და საინჟინრო მეცნიერებები, აგრეთვე მათი მომიჯნავე დისციპლინები. 

ევროპის უნივერსიტეტი დარეგისტრირებულია საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეზე, რომელიც მომხმარებელს სთავაზობს ოფიციალური იურიდიული ძალის მქონე ნორმატიული აქტების სრულ მონაცემთა ბაზას.

 

სასარგებლო მბულები
გააზიარე გვერდი: