სტრატეგია

ევროპის უნივერსიტეტში სტრატეგიული დაგეგმვის მეთოდოლოგიის საფუძველზე, სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესის წარმართვის მიზნით, რექტორის ბრძანებით შექმნილია ჯგუფი, რომელიც შედგება 15 წევრისგან. ჯგუფი პასუხისმგებელია სტრატეგიული, სამოქმედო და მონიტორინგის გეგმების პროექტების შემუშავებაზე, ამ პროცესში უნივერსიტეტის ფართო საზოგადოების ჩართვასა და ინფორმაციის გაზიარებაზე. სტრატეგიული დაგეგმვის ჯგუფს ხელმძღვანელობს უნივერსიტეტის რექტორი.

სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესის დასრულების შემდეგ 2018-2019 სასწავლო წლისათვის შემუშავებული იქნება შემდეგი დოკუმენტები:

  • უნივერსიტეტის 7 წლიანი სტრატეგიული გეგმა
  • უნივერსიტეტის 7 წლიანი მონიტორინგის გეგმა
  • უნივერსიტეტის 3 წლიანი სამოქმედო გეგმა

ამ ეტაპზე შექმნილია სტრატეგიული მიმართულებების პროექტი, რომელშიც განსაზღვრულია უნივერსიტეტის სტრატეგიული მიმართულებები, მიზნები, შედეგები და ამოცანები.

ევროპის უნივერსიტეტი ყველა დაინტერესებულ პირს  აძლევს საკუთარი ხედვის გამოხატვის საშუალებას.

დაინტერესების შემთხვევაში, გთხოვთ, დაუკავშირდით სტრატეგიული განვითარების მენეჯერს, ლევან მადათოვს.

კონტაქტი: levan.madatovi@eu.edu.ge; 2 000 171 (106)

გააზიარე გვერდი: