უნივერსიტეტის დებულება

ევროპის უნივერსიტეტის დებულებით რეგულირდება უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის განხორციელების პროცესი, დაწესებულების მართვის პრინციპები, სტრუქტურა და გადაწყვეტილების მიღების წესები.

გააზიარე გვერდი: