სავეტერინარო მედიცინის ფაკულტეტის პროგრამები

უნივერსიტეტმა 2019 წელს სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში აკრედიტაციის მოპოვების მიზნით წარადგინა ვეტერინარიის ინტეგრირებული-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა. აღნიშნული პროგრამის ხელმძღვანელია, პროფესორი შალვა მაკარაძე, თანახელმძღვანელი კი მაია კერესელიძე.

გააზიარე გვერდი: