სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი

ევროპის უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი დოკუმენტი განსაზღვრავს სტუდენტის სტატუსის მოპოვების, შეჩერების, შეწყვეტის, მობილობის, სწავლის პერიოდში მიღებული განათლების აღიარების წესებს, საგანმანათლებლო მომსახურების ხელშეკრულების არსებით პირობებს, სტუდენტის შეფასების სისტემას, საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების, მასში ცვლილების შეტანის, საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის ან გაუქმების შემთხვევაში სტუდენტების შემდგომი განათლების უზრუნველყოფის მექანიზმებს, ინფორმაციას სწავლებისა და სწავლის ფორმებისა და მეთოდების შესახებ.

გააზიარე გვერდი: