დიპლომირებული მედიკოსი

 • მიმართულება: ჯანდაცვა
 • მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: დიპლომირებული მედიკოსი (Medical Doctor, MD)
 • პროგრამის ხელმძღვანელი: ზაზა ავალიანი
 • პროგრამის თანახელმძღვანელები: გიორგი გაბისონია, ნინო კეკენაძე, მაკა ადვაძე
 • სწავლების ენა: ინგლისური
 • სწავლის ხანგრძლივობა: 12 სემესტრი
 • პროგრამის მოცულობა: 360 კრედიტი
 • სწავლის საფასური: 4800 აშშ დოლარის ექვივალენტი ლარში
პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია სპეციალისტის მომზადება ანდაცვის სფეოში პრაქტიკული ხასიათის პროფესიული საქმიანობისათვის.  კურდამთავრებულათვის არა მრტო თეორიული ოდნის მიემა, რამედ კლინკური უნარების გამომუშავება და ამ პროფესიისავის ძალიან მიშვნელოვანი ეთიკური ღირებულებების ჩამოყალიბება. სწალისა და სწავლების მაღალი ხარისხის უზუნელყოფით სეთი სპეციალისტებს აღზრდა, რომლესაც თეორიული და პრაქტიული  ცოდნის ინტეგრაციის საფუძველეცოდინებათ პაციენტებია და საოგადოეის ჯანმრთეობს გაუმჯოესების გზები, აითვისებენ რა  ნორმასა და პათოლოგიაში: 

 • ადამიანის ორგანიზმის ირითა ზიკურ, ქიმიურ, ბიოოგიურ და ფიზიოლოგიურ კანონზომიერებებ, პროცესებსა და მოვლეებ;
 • ჯრედების, ქოვილების, ოგაოებისა და ოგანოთა სისტმების აგებულება, ტოპოგრაფი და განვიარება ,  მათ ფუნქციასთან კავშირში;
 • სიცცხის წარმოშოისა და გნვითარების ზოგად ანონზომიერებებ, გენეტიკის და ორგაიზმის ცხოვექმედების კანონებს;
 • სამკურნალო პრეპარაებსა და ფორმების ძირითდ მახასიათებებ, მათ კლასიფიკაციას, ფარმაკოდინამიკასა და ფარმკოკინტიკას;
 • დიაგოსტიკის, პაცინტთა მკუნალობის ა დაავაებათა პროფილქტიკის  პრაქტიკული ამოანების აოხსნის  პროფესიულ ალგორთმებს, სამკურნალო-დიაგნოსტიკურ აპარატურასთან მუშაობის წესებს;
 •  სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოებისა და პაციენტთან და კოლეგებთან პროფესიული კომუნიკაციის ხერხებს, მათ შორის უცხო ენაზე, ზეპირად და წერილობითი ფორმით;  პროგრამის მიზანია განუვითაროს სტუდენტებს ჰიგიენისა და საზოგადოებისათვის უსაფრთხო და ჯანსაღი გარემოს დაცვის ღირებულებები, გაათავისებინოს მათ უწყვეტი სამედიცინო განათლებისა და პროფესიული განვითარების აუცილებლობა.

 

 

გააზიარე გვერდი: