შიდა მობილობა ევროპის უნივერსიტეტში

ევროპის უნივერსიტეტში შიდა მობილობა დაიწყო!

შიდა მობილობის პროცესის ვადები ევროპის უნივერსიტეტში (რექტორის ბრძანება № 00000009):

  • გაზაფხულის სემესტრისათვის, შიდა მობილობა ევროპის უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამებზე (სტუდენტთა განცხადებების წარმოდგენა) 2020 წლის 3 თებერვალიდან 2020 წლის 29 თებერვალის ჩათვლით გაგრძელდება.

 

  • შიდა მობილობის წესით დარეგისტრირებული სტუდენტების კრედიტების აღიარების ვადად განსაზღვრულია არაუგვიანეს 2020 წლის 2 მარტი.

 

  • შიდა მობილობის წესით სტუდენტების მიერ სხვა საგანმანათლებლო პროგრამაზე გადასვლის შესახებ რექტორის სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადად განსაზღვრულია არაუგვიანეს 2020 წლის 4 მარტი.

 

  • რექტორის სამართლებრივი აქტის სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემისთვის მიწოდების ვადად განსაზღვრულია არაუგვიანეს 2020 წლის 18 მარტი.

 

 

გააზიარე გვერდი: