,მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

,,მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა“ (60 კრედიტი)

სასწავლო წელი: 2019-2020 წწ.

პროგრამის ხანგრძლივობა: ერთი წელი

საბუთების მიღება - 25 სექტემბრის ჩათვლით.

 

მიღება ცხადდება შემდეგ  საგნ(ებ)ზე/მოდულ(ებ)ზე:

 • ქართული ენა და ლიტერატურა (დაწყებითი საფეხური - I-VI კლასი) – 40 ვაკანსია;
 • ბუნებისმეტყველება (დაწყებითი საფეხური I-VI კლასი) – 20 ვაკანსია;
 • მათემატიკა (დაწყებითი საფეხური - I-VI კლასი) – 40 ვაკანსია;
 • ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო-საშუალო საფეხური  - VII-XII კლასი) – 10 ვაკანსია;
 • მათემატიკა (საბაზო-საშუალო საფეხურიVII-XII კლასი) – 10 ვაკანსია;
 • ისტორია (საბაზო-საშუალო საფეხური) – 10 ვაკანსია;
 • სამოქალაქო განათლება (საბაზო-საშუალო საფეხური) – 5 ვაკანსია;
 • გეოგრაფია (საბაზო-საშუალო საფეხური)– 5 ვაკანსია;
 • ბიოლოგია (საბაზო-საშუალო საფეხური) – 5 ვაკანსია;
 • ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) – 5 ვაკანსია;

 

საბუთების მიღების ვადები გამოქვეყნდება ამავე საიტზე.

 

,,მასწავლებლის მომზადების პროგრამაზე სწავლის მსურველმა პირმა დადგენილ ვადაში ,,ევროპის უნივერსიტეტში უნდა წარმოადგინოს შემდეგი საბუთები:

 • განცხადება რექტორის სახელზე (იწერება ადგილზე);
 • რეზიუმე (CV);
 • უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (დიპლომისნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
 • ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისი საგნის გამოცდის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტი (საგამოცდო ბარათი);
 • ორი ფოტო 3x4 და CD-დისკზე ჩაწერილი;
 • სამხედრო აღრიცხვას დაქვემდებარებული პირებისთვის სამხედრო აღრიცხვა ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.

 

მომდევნო ეტაპი - უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი გამოცდის ჩაბარება - ესსეს დაწერა. 

შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდის ვადებთან დაკავშირებული ინფორმაცია გეცნობებათ საბუთების მიღების ვადის ამოწურვის შემდეგ.

დაინტერესებულმა პირებმა დარეკეთ: 0322 000171

გააზიარე გვერდი: