მედიცინის ფაკულტეტის საგანმანათლებლო პროგრამებზე სტუდენტთა აკადემიური და ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ვადები განისაზღვრა

ევროპის უნივერსიტეტში 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის  სემესტრში, მედიცინის ფაკულტეტის საგანმანათლებლო პროგრამებზე, სტუდენტთა აკადემიური და ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ვადები შემდეგნაირად განსაზღვრა:

აკადემიური რეგისტრაცია:  2019 წლის 30 სექტემბრიდან 2019 წლის 07 ოქტომბრის ჩათვლით; 

ადმინისტრაციული რეგისტრაციის  (სწავლის საფასურის გადახდა) ვადა:  სტუდენტთან გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად.

გააზიარე გვერდი: