ბიზნესის ადმინისტრირება

  • მიმართულება: ბიზნესის ადმინისტრირება
  • მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი 
  • პროგრამის ხელმძღვანელები: გოჩა თუთბერიძე
  • სწავლების ენა: ქართული
  • სწავლის ხანგრძლივობა: 8 სემესტრი
  • პროგრამის მოცულობა: 240 კრედიტი

 

პროგრამის მიზანი

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის მიზანია, სასწავლო და სამეცნიერო სივრცეში თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად მოამზადოს კონკურენტუნარიანი, კვალიფიციური, თეორიული ცოდნით,  პრაქტიკული უნარებითა და პროფესიული ღირებულებებით აღჭურვილი, პროფესიულ განვითარებასა და წინსვლაზე ორიენტირებული, კონკურენტუნარიანი სპეციალისტები, რომელსაც ექნება უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის კვალიფიკაციათა აღმწერის შესაბამისი დარგობრივი და ზოგადი (ტრანსფერული) კომპეტენციები და შეძლებს დაიმკვიდროს ადგილი  შრომის ბაზარზე.

საგანმანათლებლო პროგრამა უზრუნველყოფს სტუდენტისათვის ეროვნული თვითშეგნების ფორმირებასა და მოქალაქეობრივი ღირებულებების ჩამოყალიბებას. კრეატიული და კრიტიკული აზროვნება უზრუნველყოფს სტუდენტის კონკურენტუნარიანობას შრომის ბაზარზე. ასევე, განაპირობებს სტუდენტის მზაობას სწავლის გასაგრძელებლად შემდგომ საფეხურზე.

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია კვალიფიკაციათა ჩარჩოს მოთხოვნებით გათვალისწინებული კომპეტენციებით ბიზნესის ადმინისტრირების სპეციალისტის მომზადება, კერძოდ: მისცეს მას ბიზნესის სფეროს შესახებ ფართო ცოდნა, რომელიც მოიცავს თეორიებისა და პრინციპების კრიტიკულ გააზრებას. სფეროს კომპლექსური საკითხების გაცნობიერებას, პროგრამის გავლის შემდგომ ბაკალავრს გამოუმუშავდება თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით. ჩამოუყალიბდება წარმოდგენა ბიზნესის ადმინისტრირების თანამედროვე მეთოდების გამოყენების შესაძლებლობებზე. ექნება უნარი გააკეთოს მათი ანალიზი და გამოიტანოს სათანადო დასკვნები. პროგრამა კურსდამთავრებულს გამოუმუშავებს პრაქტიკული მუშაობის უნარ–ჩვევებს, რაც შესაძლებლობას აძლევს სწავლა განაგრძოს სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე.

 

დასაქმების სფერო

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეუძლია დაიკავოს პოზიციები საჯარო და კერძო სექტორში, იმუშაოს  ნებისმიერ თანამდებობაზე, სადაც არ მოითხოვება მა­გისტ­რის აკადემიური ხარისხი და დასაქმდეს არასამთავრობო, ადგი­ლობრივ თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და ბიზნეს-სტრუქტურ­ებ­ში, საწყისი და საშუალო რგოლის მენეჯმენტში, ასევე კომპანიის ადმინისტრაციულ ან ფინანსურ რგოლებში - შესაბამისი დონის პოზიციებზე. ასევე, ბიზ­ნესის ნებისმიერ ფუნქციო­ნალურ სფეროში, რომელიც ითვალისწინებს მენეჯერის სტრუქტურული ერთეულის საქმიანობას.

გააზიარე გვერდი: