შინაგანაწესი

ევროპის უნივერსიტეტის ფუნქციების სრულყოფილად განხორციელებისათვის ხელის შეწყობას, შრომის დისციპლინის დაცვის უზრუნველყოფას, პერსონალის შრომისადმი კეთილსინდისიერი დამოკიდებულების დამკვიდრებას, სამუშაო დროის რაციონალური გამოყენებას, სამსახურებრივ მოვალეობათა შესრულების ეფექტიანობის ზრდასა და პერსონალის კვალიფიკაციის დონისა და პროფესიული ჩვევების გამოვლენის ხელშეწყობას არეგულირებს უნივერსიტეტის შინაგანაწესი.

გააზიარე გვერდი: