ეთიკის კოდექსი

ევროპის უნივერსიტეტის ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის კოდექსი განსაზღვრავს დაწესებულების პერსონალისა (ადმინისტრაციული, მოწვეული, აკადემიური, დამხმარე) და სტუდენტთა ქცევის ისეთ სტანდარტებს, რომლებიც შეესაბამება უნივერსიტეტის მისიას და კანონიერ მიზნებს/ინტერესებს.

მიმაგრებული ფაილები:
გააზიარე გვერდი: